herb BIP - Starostwo Powiatowe w Bytowie

www.powiatbytowski.pl

Mapa biuletynu

Starostwo Powiatowe w Bytowie
|___Dane teleadresowe
|___Struktura organizacyjna
|___ Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego
Informacje
|___Archiwum poprzedniego BIP
|___Archiwum oświadczeń majątkowych
|___Petycje
      |___Wykaz petycji
            |___Petycje 2017
            |___Petycje 2016
|___Lobbing
      |___Zarządzenie starosty
      |___Informacje
|___Zamówienia publiczne
|___Licytacja pojazdów
      |___Regulamin przetargu ofert (09.11.2012)
      |___Regulamin licytacji
|___Opinie RIO
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
|___Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu
Organizacja działania Samorządu Powiatowego
|___Ustawa o Samorządzie Powiatowym
|___Ustawa o Pracownikach Samorządowych
|___Rejestr aktów prawa miejscowego
|___Statut
|___Regulamin Organizacyjny
|___Księga Jakości
      |___Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Bytowie
|___Kodeks Etyczny
      |___
Poradnik interesanta
|___Wydziały
      |___Biuro Rady i Zarządu Powiatu
      |___Wydział Organizacyjno - Prawny
      |___Wydział Finansowo - Budżetowy
      |___Wydział Komunikacji i Drogownictwa
            |___Wyrejestrowanie pojazdu (zgłoszenie sprzedaży, kasacja)
            |___Wydanie i cofanie zezwoleń ośrodkom prowadzącym szkolenie kierowców i kandydatów na kierowców
      |___Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
            |___Ekwiwalent za nieruchomości pozostawione poza granicą państwa w związku z wojną w 1939 roku
            |___Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne, wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego
            |___Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
            |___Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (rencistówki) lub gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
            |___Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
            |___Wywłaszczanie nieruchomości (dotyczy celów publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomości)
            |___Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów
      |___Wydział Archtektoniczno - Budowlany
            |___Podstawowe zadania Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
      |___Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
            |___Podstawowe zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
      |___Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
            |___Mapa aktywności organizacji pozarządowych
            |___Awans zawodowy nauczycieli
            |___Cofnięcie uprawnień szkoły publicznej
            |___Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej
            |___Kierowanie uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych
            |___Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
            |___Nadanie uprawnień szkoły publicznej
            |___Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
            |___Przyznawanie stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów
            |___Przyznawanie stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych
            |___Wykreślenie z ewidencji szkół niepublicznych
            |___Zezwolenie na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną
            |___Zgłoszenie i rejestracja szkoły lub placówki niepublicznej
            |___Rejestracja stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej
            |___Rejestracja uczniowskich klubów sportowych
            |___Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego
      |___Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych
            |___Podstawowe zadania Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych
            |___PFRON
      |___Wydział Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami
            |___Podstawowe zadania Wydziału Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami
      |___Biuro Audytu i Kontroli
      |___Powiatowy Rzecznik Konsumentów
            |___Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową
            |___Negatywne rozpatrzenie reklamacji na towar objęty gwarancją
            |___Reklamacja towaru / usługi niezgodnego z umową
|___Katalog Usług
|___Skargi i wnioski
      |___Harmonogram przyjęć interesantów w imieniu Starosty Bytowskiego
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( I kwartał 2013 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( IV kwartał 2012 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( III kwartał 2012 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( II kwartał 2012 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( I kwartał 2012 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( IV kwartał 2011 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( III kwartał 2011 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( II kwartał 2011 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (I kwartał 2011 r.)
|___Dla interesantów z trudnościami w komunikowaniu się
|___Ochrona danych osobowych
Nieodpłatna pomoc prawna
|___Przepisy prawne
|___Harmonogram pracy punktów
      |___Na rok 2018
      |___Na rok 2017
      |___Na rok 2016
|___Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
      |___Na rok 2016
      |___Na rok 2017
      |___Na rok 2018
|___Edukacja prawna
Terenowy Punkt Paszportowy
|___Informacje
Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
|___Telefony alarmowe
|___Niezbędne informacje
|___Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości
      |___Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 - 2014
      |___Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015 - 2018
|___Protokoły i sprawozdania
      |___Sprawozdania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
      |___Protokoły z posiedzeń Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Inne dane udostępnione publicznie
|___Kontrola zarządcza
      |___Plan kontroli
            |___Plan kontroli na 2016 rok
            |___ Plan kontroli na 2015 rok
            |___Plan kontroli na 2014 rok
                  |___
            |___Plan kontroli na 2013 rok
            |___Plan kontroli na 2012 rok
            |___Plan kontroli na 2011 rok
      |___Sprawozdanie z wykonania planu kontroli
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
            |___Oświadczenie
|___Kontrole zewnętrzne
      |___Kontrole 2017
      |___Kontrole 2016
            |___Protokół kontroli problemowej realizacji zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Bytowie
            |___Protokół z kontroli dot. udzielania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
            |___Wystąpienie pokontrolne - prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015r. w wybranych rozdziałach oraz realizacja i wykorzystanie dochodów własnych, o których mowa w art 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
            |___Wystąpienie pokontrolne - Nieodpłatna Pomoc Prawna
            |___Wystąpienie pokontrolne - kwalifikacja wojskowa
      |___Kontrole 2015
            |___Wystąpienie pokontrolne - w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
            |___Wynik kontroli - kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
            |___Wystąpienie pokontrolne związane z prowadzeniem części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
            |___Wystąpienie pokontrolne przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
            |___Protokół kontroli z zakresu przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy
            |___Reealizacja projektu POKL pn. Młody biznes 4
            |___Realizacja projektu pn. "Pierwsze kroki młodego biznesu 3"
      |___Kontrole 2014
            |___Protokół z kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej
            |___Wystąpienie pokontrolne dot. prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego
            |___Protokół z kontroli dot. sprawdzenia zgodności prowadzenia powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjej i kartograficznej
            |___Protokół z kontoli dot. prawidłowości wydatkowania dotacji celowej na realizację projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Miastko-Wołcza Wielka - etap II
            |___Protokoły kontroli Archiwum
            |___Protokół kontroli w sprawie weryfikacji zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Pierwsze kroki młodego biznesu 2"
      |___Kontrole 2013
            |___Protokół kontroli w sprawie prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji grunków i stosowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego
            |___Protokół kontrooli w sprawie weryfikacji zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Licea równych szans"
            |___Protokół kontroli w spr. wydatkowania środków finansowych w zakresie szkoleń pracowniczych przeprowadzonych w 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie
            |___Protokół kontroli w sprawie realizacji zadań w 2012 r. w ramach dotacji celowej dot. prowadzenia powiatowej publicznej biblioteki zadania realizaowane przez Bibliotekę Miejską w Bytowie
            |___Protokół kontroli w sprawie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2012 r. w wybranych rozdz. i paragraf.
            |___Protokół kontroli w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego
            |___Protokół kontroli w sprawie dokonania oceny wprowadzonej organizacji ruchu w zakresie zgodności z obowiązujacymi przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
      |___Kontrole 2012
            |___Protokół kontroli w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności zwiazanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym
            |___Protokół kontroli Programu wyrównywania różnic między regionami II-Obszar D (SOSW Bytów)
            |___Protokół kontroli Programu wyrównywania różnic między regionami II-Obszar D (Gmina Lipnica i Czarna Dąbrówka)
            |___Protokół kontroli kompleksowej powiatu bytowskiego w starostwie Powiatowym w Bytowie oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
            |___Kontrola dot. sprawdzenia wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
                  |___Wystąpienie pokontrolne
            |___Kontrola dot. sprawdzenia wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację projektu pn. "Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - Etap I" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
            |___Kontrola dot. "Zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej"
                  |___
            |___Kontrola dot. gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Bytowskiego, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bytowie w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 23 listopada 2012r.
            |___Kontrola dot. prawidłowości wydatkowania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa w 2011 r w ramach Programu wieloletniego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia
                  |___
            |___Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dot. geodezji i kartografii oraz upoważnień imiennych wydawanych przez WINGiK w Gdańsku
            |___Kontrola dot. ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym
                  |___
            |___Kontrola dot. ustanawiania praw trwłego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa i wydawanie decyzji o wygaśnięciu tego praw na podst. ustawy o gospodarce nieruchomościami
                  |___
            |___Kontrola dot. realizacji projektu pt. Sprawnie działajca administracja w powiecie bytowskim dzięki wykwalifikowanej kadrze urządników samorządowych
            |___Kontrola dot. realizacji projektu pt. Pierwsze kroki młodego biznesu
            |___Kontrola dot. realizacji projektu pt. Licea równych szans
                  |___
            |___Kontrola dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim w 2012 r
            |___Kontrola dot. Prawidłowości i rzetelności obliczania skł. na ubez. społ. oraz innych skł. do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpiecz. społ. i ubezpiecz. zdrowot
                  |___
            |___Kontrola dot. powiązań budżetu Powiatu Bytowskiego z budżetem poństwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011r
            |___Kontrola Archiwum Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
      |___Kontrole 2011
            |___Kontrola dot. Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizacyjnych system ochrony zdrowia w 2010r
            |___Kontrola dot. Realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym oowiązku obrony RP i i w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej w Miastku
                  |___
            |___Kontrola dot. Realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym oowiązku obrony RP i i w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej w Bytowie
            |___Kontrola dot. realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa w 2010r
            |___Kontrola dot. projektu Poprawa jakości usług ratowniczych Szpitala Pow. Byt. poprzez wymianę specjalistycznych środków transportu sanitarnego -ambulansów typu S i P w Bytowie oraz P stacjonującego Miastku
                  |___
            |___Kontrola dot. projektu pn. Przebudowa ulic Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
            |___Kontrola dot. prawidłowości i zgodności z prawem wykorzystania śr. otrzymanych z BGK w formie pożyczek udzielonych na podst. ust. o pomocy publicznej i restrukturyzacji poblicznych zakładów opieki zdrowotnej
            |___Kontrola dot. legalności działań organu w spr. rozpatrywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane, aktów wykonawczych oraz KPA
            |___Kontrola Archiwum Zakładowego oraz Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
      |___Kontrole 2010
            |___Kontrola dot. zgodności prowadzenia kwalifikacji wojskowej z terminami określonymi w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej
                  |___
            |___Kontrola dot. zakresu przgotowań planów publicznej i niepublicznej służby zdrowia
                  |___
            |___Kontrola dot. zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, przestrzegania procedur przy wprowadzaniu zmian oraz prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
            |___Kontrola dot. zagadnień obrony cywilnej w urzędzie Starostwa Powiatowego w Bytowie
            |___Kontrola dot. zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo Wodne
            |___Kontrola dot. realizacji projektów; Przebudowa drogi powiatowej Miłocice-Łękinia oraz Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
            |___Kontrola dot. przestrzegania ogólnych zasad wymogów BHP na stanowiskach pracy
                  |___
            |___Kontrola dot. prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2009r. na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
            |___Kontrola dot. oceny organizacji i prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym
      |___Kontrole 2009
            |___Kontrola dot. zgodności rozstrzygania spraw z przepisami ustawy Prawo budowlane i KPA w okresie od dn. 01.01.2007r. do dn. 31.12.2008r
                  |___
            |___Kontrola dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej w latach 2005-2009(I półrocze)
            |___Kontrola dot. wyrażenia opinii o przystosowaniu ogółem 5 stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
                  |___
            |___Kontrola dot. realizacji projektu Stypendia - droga ku przyszłości
                  |___
            |___Kontrola dot. realizacji dochodów budżetu państwa z tyt. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2008r
            |___Kontrola dot. gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Bytowskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bytowie w okresie od dn. 03.08.2009r. do dn. 18.12.2009r
      |___Kontrola przeprowadzona w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bytowie w dniu 27 września 2011r
|___Audyt wewnętrzny
Rada i Zarząd Powiatu
|___Rada Powiatu
      |___Dane ogólne
      |___Skład Rady
      |___Składy Komisji Stałych
            |___Skład komisji Stałych V kadencji
                  |___Komisja Budżetu
                  |___Komisja Rozwoju i Edukacji
                  |___Komisja Rewizyjna
                  |___Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
            |___Skład komisji Stałych IV kadencji
                  |___Komisja Rewizyjna
                  |___Komisja Rozwoju i Edukacji
                  |___Komisja Budżetu
                  |___Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
      |___Kluby Radnych
            |___Klub Radnych Rady Powiatu Bytowskiego "Platforma Obywatelska RP - Porozumienie Lokalne"
            |___Klub Radnych Rady Powiatu Bytowskiego "Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość"
      |___Roczny plan pracy
            |___ Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___Terminy posiedzeń Rady i Komisji Stałych
            |___ Terminy i plany posiedzeń Komisji Stałych V kadencji
            |___Terminy posiedzeń sesji Rady Powiatu V kadencji
            |___Terminy sesji Rady Powiatu IV kadencji
                  |___ Rok 2014
                  |___Rok 2013
                  |___Rok 2012
                  |___Rok 2011
                  |___Rok 2010
            |___Terminy i plany posiedzeń Komisji Stałych
                  |___Rok 2012
                  |___Rok 2011
                  |___Rok 2010
                  |___Rok 2014
                  |___Rok 2013
      |___Uchwały Rady Powiatu
            |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018)
                  |___Rok 2018
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 30.08.2018 XXXVI sesji
                        |___ Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 21.06.2018 XXXV sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 26.04.2018 XXXIV sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 15.03.2018 XXXII sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 25.01.2018 XXXI sesji
                  |___Rok 2017
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 21.12.2017 XXX sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 26.10.2017 XXIX sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 14.09.2017 XXVIII sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 28.08.2017 XXVII sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 29.06.2017 XXVI sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 27.04.2017 XXV sesja
                        |___Uchwała Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 18.04.2017 XXIV sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 30.03.2017 XXIII sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 16.02.2017 XXII sesja
                  |___Rok 2016
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 15.12.2016. XXI sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 27.10.2016 r. XX sesja
                        |___ Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 1.09.2016 r. XIX sesja
                        |___ Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 05.07.2016 r. XVIII sesja
                        |___ Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 23.06.2016 r. XVII sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 30.05.2016 r. XVI sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 28.04.2016 r. XV sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 24.03.2016 r. XIV sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 28.01.2016 r. XIII sesja
                  |___Rok 2015
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 17.12.2015 r. XII sesja
                        |___ Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 29.10.2015 r. XI sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 24.09.2015 r. X sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 25.06.2015 r. IX sesja
                        |___ Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 30.04.2015 r. VIII sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 26.03.2015 r. VII sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 19.03.2015 r. VI sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 19.03.2015 r. V sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 19.02.2015 r.
                  |___Rok 2014
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2014 rok z dnia 23.12.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2014 rok z dnia 11.12.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2014 rok z dnia 1.12.2014 r.
            |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014)
                  |___Rok 2014
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 13.11.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 30.10.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 25.09.2014 r.
                        |___ Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 18.06.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 24.04.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 27.03.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 30.01.2014 r.
                  |___Rok 2013
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 19.12.2013 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 21.11.2013 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 26.09.2013 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 27.06.2013 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 23.05.2013 r.
                        |___ Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 25.04.2013 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 28.03.2013 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 30.01.2013 r.
                  |___Rok 2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 13.12.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 25.10.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 27.09.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 21.06.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 19.04.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 22.03.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 16.02.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 26.01.2012
                  |___Rok 2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 22.12.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 27.10.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 29.09.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 24.08.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 16.06.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 12.05.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 31.03.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 03.02.2011
                  |___Rok 2010
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2010 rok z dnia 23.12.2010
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2010 rok z dnia 09.12.2010
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2010 rok z dnia 30.11.2010
      |___Stanowiska Rady Powiatu
            |___Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2018 r.
            |___ Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2017 r.
            |___Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2016 r.
            |___ Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2013 r.
            |___Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2012 r.
            |___Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2011 r.
            |___Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2010 r.
      |___Projekty uchwał Rady
            |___ Rok 2014
                  |___listopad
                  |___październik
                  |___wrzesień
                  |___czerwiec
                  |___kwiecień
                  |___styczeń
                  |___marzec
            |___Rok 2013
                  |___grudzień
                  |___listopad
                  |___wrzesień
                  |___czerwiec
                  |___maj
                  |___kwiecień
                  |___ marzec
                  |___styczeń
            |___Rok 2012
                  |___grudzień
                  |___październik
                  |___Wrzesień
                  |___czerwiec
                  |___kwiecień
                  |___marzec
                  |___luty
                  |___styczeń
            |___Rok 2011
                  |___Luty
                  |___Marzec
                  |___Kwiecień
                  |___Maj
                  |___Czerwiec
                  |___Lipiec
                  |___Sierpień
                  |___Wrzesień
                  |___Październik
                  |___Listopad
                  |___Grudzień
            |___Rok 2010
            |___V kadencja Rady Powiatu Bytowskiego
                  |___Rok 2018
                        |___wrzesień
                        |___sierpień
                        |___czerwiec
                        |___kwiecień
                        |___marzec
                        |___styczeń
                  |___Rok 2017
                        |___grudzień
                        |___październik
                        |___wrzesień
                        |___sierpień
                        |___czerwiec
                        |___kwiecień
                        |___marzec
                        |___luty
                  |___Rok 2016
                        |___grudzień
                        |___październik
                        |___wrzesień
                        |___lipiec
                        |___czerwiec
                        |___maj
                        |___kwiecień
                        |___marzec
                  |___Rok 2015
                        |___17 grudzień
                        |___29 październik
                        |___24 wrzesień
                        |___25 czerwiec
                        |___30 kwietnia
                        |___26 marzec
                        |___ 19 marzec, godz. 15:00
                        |___19 marzec, godz.9:00
                        |___19 luty
                  |___Rok 2014
                        |___grudzień
      |___Materiały na sesję
            |___V kadencja
                  |___Rok 2018
                        |___wrzesień
                        |___czerwiec
                        |___kwiecień
                        |___marzec
                        |___styczeń
                  |___Rok 2017
                        |___październik
                        |___wrzesień
                        |___czerwiec
                        |___kwiecień
                        |___marzec
                        |___luty
                  |___Rok 2016
                        |___grudzień
                        |___październik
                        |___wrzesień
                        |___czerwiec
                        |___kwiecień
                  |___Rok 2015
                        |___październik
                        |___wrzesień
                        |___czerwiec
                  |___Rok 2014
            |___Rok 2014
                  |___październik
                  |___wrzesień
                  |___czerwiec
                  |___kwiecień
            |___Rok 2013
                  |___listopad
                  |___wrzesień
                        |___Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp z o. o. za 2012 r.
                        |___Sprawozdanie PKS S.A. w Bytowie za 2012 r.
                  |___czerwiec
                  |___Kwiecień
                  |___Marzec
                  |___Styczeń
            |___Rok 2012
                  |___wrzesień
                        |___Sprawozdanie Finansowe Szpitala Powiatu Bytowskiego Spółka z o. o, rok 2011
                        |___Sprawozdanie Zarządu z działalności PKS Bytów S.A. za 2011 r.
                  |___czerwiec
                  |___kwiecień
                  |___marzec
                  |___styczeń
                  |___grudzień
                  |___październik
            |___Rok 2011
                  |___Luty 2011
                  |___Marzec 2011
                  |___Maj 2011
                  |___Czerwiec 2011
                  |___Lipiec 2011
                  |___Sierpień 2011
                  |___Wrzesień 2011
                  |___Październik 2011
                  |___Listopad 2011
                  |___Grudzień 2011
      |___Protokoły z sesji
            |___Protokoły z sesji Rady Powiatu V kadencji
                  |___ Protokoły - 2018 rok
                  |___ Protokoły - 2017 rok
                  |___Protokoły - 2016 r.
                  |___Protokoły - 2015 rok
                  |___ Protokoły - 2014 rok
            |___Protokoły z sesji Rady Powiatu IV kadencji
                  |___ Protokoły - 2014 rok
                  |___Protokoły - 2013 rok
                  |___Protokoły - 2012 rok
                  |___Protokoły - 2011 rok
                  |___Protokoły - 2010 rok
      |___ Protokoły z kontroli przeprowdzonych przez Komisję Rewizyjną V kadencji
      |___Sprawozdania z prac komisji stałych
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2013
            |___2012
            |___2011
      |___Protokoły z kontroli przeprowdzonych przez Komisję Rewizyjną IV kadencji
|___Zarząd Powiatu
      |___Dane ogólne
      |___Skład Zarządu
      |___Roczny plan pracy
      |___Uchwały Zarządu
            |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 20.09.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 18.09.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 10.09.2018
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 04.09.2018
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 30.08.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 28.08.2018
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 09.08.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 31.07.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 17.07.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 10.07.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 03.07.2018
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 28.06.2018
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 21.06.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 19.06.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 11.06.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 29.05.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 15.05.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 26.04.2018
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 17.04.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 29.03.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 22.03.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 15.03.2018
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 06.03.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 26.02.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 20.02.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 08.02.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 29.01.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 25.01.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 16.01.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 09.01.2018
            |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 21.12.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 19.12.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 12.12.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 05.12.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 28.11.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 21.11.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 14.11.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 09.11.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 26.10.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 23.10.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 16.10.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 10.10.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 05.10.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 28.09.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 19.09.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 12.09.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 05.09.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 29.08.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 16.08.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 08.08.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 26.07.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 11.07.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 29.06.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 27.06.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 22.06.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 20.06.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 13.06.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 06.06.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 30.05.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 16.05.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 09.05.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 27.04.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 25.04.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 11.04.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 04.04.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 30.03.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 28.03.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 14.03.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 08.03.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 01.03.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 21.02.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 14.02.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 07.02.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 31.01.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 26.01.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 17.01.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 12.01.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 03.01.2017
            |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 28.12.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 21.12.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 13.12.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 07.12.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 30.11.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 29.11.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 22.11.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 17.11.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 08.11.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 27.10.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 25.10.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 17.10.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 11.10.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 04.10.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 27.09.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 21.09.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 06.09.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 29.08.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 22.08.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 09.08.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 26.07.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 12.07.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 05.07.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 24.06.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 21.06.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 14.06.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 09.06.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 24.05.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 17.05.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 10.05.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 28.04.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 20.04.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 14.04.2016
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 12.04.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 05.04.2016
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 30.03.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 24.03.2016
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 21.03.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 08.03.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 02.03.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 16.02.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 09.02.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 28.01.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 26.01.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 19.01.2016
            |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 29.12.2015
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 17.12.2015
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 15.12.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 10.12.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 01.12.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 25.11.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 16.11.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 10.11.2015
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 29.10.2015
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 27.10.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 20.10.2015
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 15.10.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 06.10.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 29.09.2015
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 22.09.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 15.09.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 08.09.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 27.08.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 28.07.2015
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 16.07.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 07.07.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 30.06.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 23.06.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 16.06.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 09.06.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 26.05.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 12.05.2015
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 30.04.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 28.04.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 14.04.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 31.03.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 26.03.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 17.03.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 11.03.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 19.02.2015
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 03.02.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 27.01.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 20.01.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 13.01.2015
            |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2014 rok
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2014 rok z dnia 23.12.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2014 rok z dnia 16.12.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2014 rok z dnia 09.12.2014
            |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 25.11.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 14.11.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 30.10.2014
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 28.10.2014
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 21.10.2014
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 14.10.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 07.10.2014
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 25.09.2014
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 23.09.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 16.09.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 09.09.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 2.09.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 26.08.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 12.08.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 29.07.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 15.07.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 30.06.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 18.06.2014
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 10.06.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 27.05.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 20.05.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 13.05.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 06.05.2014
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 24.04.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 15.04.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 08.04.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 27.03.2014
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 25.03.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 18.03.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 11.03.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 04.03.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 25.02.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 18.02.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 05.02.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 04.02.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 30.01.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 28.01.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 21.01.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 14.01.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 07.01.2014
            |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 30.12.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 19.12.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 17.12.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 10.12.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 03.12.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 26.11.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 19.11.2013
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 12.11.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 05.11.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 29.10.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 22.10.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 15.10.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 08.10.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 01.10.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 26.09.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 24.09.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 17.09.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 10.09.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 03.09.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 27.08.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 20.08.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 06.08.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 30.07.2013
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 16.07.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 09.07.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 02.07.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 27.06.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 25.06.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 18.06.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 11.06.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 04.06.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 29.05.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 21.05.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 14.05.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 07.05.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 25.04.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 23.04.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 17.04.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 10.04.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 28.03.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 26.03.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 19.03.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 12.03.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 05.03.2013
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 26.02.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 21.02.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 20.02.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 13.02.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 05.02.2013
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 31.01.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 22.01.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 15.01.2013
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 08.01.2013
            |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 18.12.2012
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 12.12.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 04.12.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 27.11.2012
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 20.11.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 14.11.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 30.10.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 25.10.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 23.10.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 09.10.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 27.09.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 25.09.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 20.09.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 18.09.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 11.09.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 04.09.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 28.08.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 21.08.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 08.08.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 31.07.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 19.07.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 06.07.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 03.07.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 28.06.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 21.06.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 19.06.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 05.06.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 29.05.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 25.05.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 22.05.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 15.05.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 8.05.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 2.05.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 24.04.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 19.04.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 17.04.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 11.04.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 03.04.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 27.03.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 22.03.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 20.03.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 13.03.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 06.03.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 28.02.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 21.02.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 16.02.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 14.02.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 07.02.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 31.01.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 26.01.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 24.01.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 17.01.2012
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 10.01.2012
            |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.12.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 20.12.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 13.12.2011
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 05.12.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 29.11.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.11.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 15.11.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 08.11.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 27.10.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 25.10.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 18.10.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 12.10.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 29.09.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 27.09.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 20.09.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 13.09.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 06.09.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 30.08.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 24.08.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 16.08.2011
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 02.08.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.07.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 12.07.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 28.06.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 13.06.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 07.06.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 31.05.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 24.05.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 17.05.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 04.05.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 28.04.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 19.04.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 12.04.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 31.03.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 29.03.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.03.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 15.03.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 08.03.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 01.03.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.02.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 15.02.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 01.02.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 25.01.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 20.01.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 11.01.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 04.01.2011
            |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 30.12.2010
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 23.12.2010
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 21.12.2010
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 15.12.2010
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 14.12.2010
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 07.12.2010
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 02.12.2010
      |___Porządki posiedzeń Zarządu
            |___Rok 2018
            |___ Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014 - V kadencja
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___Komunikaty z posiedzeń Zarządu
            |___ Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2018
            |___ Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2017
            |___ Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2016
            |___ Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2015
            |___ Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2014
            |___ Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2014
            |___Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2013
            |___Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2012
            |___Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2011
            |___Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2010
      |___Sprawozdania z pracy Zarządu
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014 - V kadencja
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___Stanowiska Zarządu Powiatu
      |___Sprawozdania
            |___Rok 2018
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___Rok 2017
                  |___IV kwartał
                  |___III kwartał
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___Rok 2016
                  |___ IV kwartał
                  |___ III kwartał
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___Rok 2015
                  |___IV kwartał
                  |___III kwartał
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___Rok 2014
                  |___I kwartał
                  |___II kwartał
                  |___III kwartał
                  |___IV kwartał
            |___Rok 2013
                  |___I kwartał
                  |___II Kwartał
                  |___ III Kwartał
                  |___IV kwartał
            |___Rok 2012
                  |___III kwartał
                  |___ IV kwartał
      |___Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
                  |___
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
Polityka wewnętrzna
|___Zarządzenia Starosty
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
|___Rejestr porozumień
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
|___Programy
|___Porozumienia
      |___Porozumienie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawcy zamówienia na zakup energii elektrycznej czynnej
|___Regulaminy
      |___
|___Inwestycje
Wybory samorządowe
|___Wybory samorządowe 2010
|___Wybory samorządowe 2014
      |___Powiatowa Komisja Wyborcza w Bytowie
            |___
      |___Komunikaty Komisarza Wyborczego w Gdańsku
|___Wybory samorządowe 2018
      |___Powiatowa Komisja Wyborcza w Bytowie
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
|___Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
System informacji o środowisku
|___Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Rejestry, ewidencje, archiwa sposoby i zasady udostępniania danych
|___Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie
Powiatowe jednostki, służby, inspekcje, straże i spółki
|___Jednostki oświatowe
      |___Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie
      |___Zespół Szkół Ogólnokształcących w Miastku
      |___Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie
      |___Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
      |___Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bytowie
      |___Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tursku
      |___Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bytowie
      |___Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku
      |___Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Bytowie
      |___Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
      |___Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy
      |___Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
|___Jednostki organizacyjne
      |___Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
      |___Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
      |___Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
      |___Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
|___Służby, inspekcje, straże
      |___Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
      |___Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie
      |___Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytowie
      |___Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytowie
|___Spółki prawa handlowego
      |___Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
      |___Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
      |___Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Powiatu Bytowskiego
Ogłoszenia
|___Nabór pracowników
      |___Nabór pracowników do Starostwa Powiatowego w Bytowie
            |___Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 1 października 2018 r.)
                  |___
            |___Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (termin składania dokumentów: do 6 września 2018 r.)
                  |___
            |___Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 30.03.2018 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa (termin składania dokumentów: do 15.02.2018 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. koordynacji projektu w Wydziale Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 07.11.2016 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 10.10.2016 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 23.09.2016 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. mapy numerycznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 15.09.2016 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: 05.09.2016 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. obsługi klienta zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: 11.07.2016 r.)
      |___Nabory na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych
            |___Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkus na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespolu Szkól Ogólnoksztalcących w Bytowie, ul. Gdańska 57,Poradni Psychologiczmo-Pedagogicznej w Miastku, ul. Mlodzieżowa 4a
            |___Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
            |___Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie / Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
            |___Nabór na stanowisko Dyrektora PCPR w Bytowie
            |___Nabór na stanowisko Dyrektora ZDP w Bytowie
      |___Regulamin naborów na wolne stanowiska urzędnicze
      |___>>> ... druki do pobrania ... <<<
            |___Druki - pozostałe stanowiska
            |___Druki - Geolog Powiatowy
            |___Druki - Przewodniczący ZUDP
      |___Ogłoszenie o naborze w PCEZ (20.12.2016)
      |___Rok 2012
            |___Stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (termin składania ofert 22.05.2012 r.)
            |___Stanowisko urzędnicze - Geolog Powiatowy (termin składania ofert 27.02.2012 r.)
      |___Ogłoszenie o naborze w PCEZ (30.11.2016)
      |___Rok 2011
            |___Stanowisko urzędnicze - Geolog Powiatowy (termin składania ofert 03.01.2012 r.)
                  |___
      |___Ogłoszenie o naborze w PCEZ (16.11.2016)
      |___Przydatne informacje instruktażowe
      |___Ogłoszenie o naborze w PCEZ
      |___Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (Uchwała Nr 171/525/2013 z dnia 15 października 2013)
|___Ogłoszenia wydziały
      |___Wydział Finansowo - Budżetowy
      |___Wydział Organizacyjno-Prawny
      |___Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych
            |___Konkurs ofert na wybór realizatora Programu szczepień przeciwko grypie w 2018 roku
            |___Konkurs ofert na wybór realizatora IV edycji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)"
            |___Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku
            |___III Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia"
            |___II Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia"
            |___Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia"
            |___Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w ramach organizowanego przez Powiat Bytowski programu profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego (19.06.2012)
                  |___
            |___ Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w ramach organizowanego przez Powiat Bytowski programu profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego (19.06.2012)
                  |___
            |___Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w ramach organizowanego przez Powiat Bytowski programu profilaktyki gruźlicy i raka płuc dla osób zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego (19.06.2012)
                  |___
            |___Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych powiatu bytowskiego (05.06.2012 r.)
                  |___
            |___Zarzad Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (26.01.2012 r.)
            |___Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania własnego powiatu w obszarze pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego
      |___Wydział Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami
            |___
      |___Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
            |___Informacje oraz dokumenty dla rzeczoznawców majątkowych
            |___Starosta Bytowski ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa stanowiące jeziora położone na terenie Powiatu Bytowskiego na okres 10 lat
            |___Starosta Bytowski ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa stanowiące jeziora położone na terenie Powiatu Bytowskiego na okres 10 lat
            |___Starosta Bytowski ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa stanowiące jeziora położone na terenie Powiatu Bytowskiego na okres 10 lat
            |___Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (przetarg ustny nieograniczony) obręb ewidencyjny Niezabyszewo, Łąkie, Modrzejewo
            |___Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetergowym - Bytów ul. Wolności 3
            |___Wykaz części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości - obręb Chotkowo, gmina Borzytuchom
            |___Wykaz części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej - obręb Mikorowo Leśnictwo
            |___Informacja o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych - obr. Miastko 83/3 dz. nr 61/4
            |___Wykaz części nieruchomości Powiatu Bytowskiego przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Bytów 101 dz. nr 151/5 przy ul. Domańskiego 2
            |___Wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - obręb Bytów-101
            |___Wykaz nieruchomości Powiatu Bytowskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia jej warunków zagopodarowania - Miastko 83/3 dz. 84/4
            |___Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - obręb Ugoszcz
            |___Informacja o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania - obręb Bożanka, gm. Trzebielino
      |___Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
      |___Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
      |___Wydział Archtektoniczno - Budowlany
            |___Publiczny dostępny wykaz danych o zgłoszeniu budowy
            |___Spis kart informacyjnych dla decyzji/postanowień
            |___Spis kart informacyjnych dla wniosków o wydanie decyzji
      |___Wydział Komunikacji i Drogownictwa
            |___Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w Powiecie Bytowskim"
                  |___Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w Powiecie Bytowskim"
            |___Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg
                  |___Statystyka za II kwartał 2018r
                  |___Statystyka za I kwartał 2018r
                  |___Statystyka za IV kwartał 2017r
                  |___Statystyka za III kwartał 2017r
                  |___Statystyka za II kwartał 2017r
                  |___Statystyka za I kwartał 2017r
                        |___WORD Bydgoszcz
                        |___ZORD Koszalin
                        |___MORD Nowy Sącz
                        |___WORD Słupsk
                  |___Statystyka za IV kwartał 2016 r.
                  |___Statystyka za III kwartał 2016 r.
                  |___Statystyka za II kwartał 2016 r.
                  |___Statystyka za I kwartał 2016r
                  |___Statystyka za II półrocze 2014 r.
                  |___Statystyka za I półrocze 2014 r.
                  |___Statystyka za II półrocze 2013 r.
                  |___Statystyka za I półrocze 2013r
            |___Petycja - Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k.
|___Biuro Rzeczy Znalezionych
Oświadczenia majątkowe
|___Rada i Zarząd Powiatu
      |___Radni Powiatu
            |___V kadencja (2014-2018)
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: rozpoczęcie kadencji - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: rozpoczęcie kadencji - objęcie stanowiska
            |___IV kadencja (2010-2014)
                  |___Oświadczenia majątkowe - na dwa miesiące przed upływem kadencji
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2013 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2013 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2012 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2012 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2011 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2011 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: rozpoczęcie kadencji - objęcie stanowiska
      |___Członkowie Zarządu, Skarbnik, Sekretarz Powiatu, Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających
            |___V kadencja (2014-2018)
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: objęcie stanowiska
            |___IV kadencja (2010-2014)
                  |___Oświadczenie majątkowe: odwołanie ze stanowiska
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2013 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: ze 2012 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2011 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2011 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok
                  |___Oświadczenie majątkowe: objęcie stanowiska
            |___III kadencja (2006-2010)
                  |___Oświadczenie majątkowe: zakończenie pełnienia funkcji Członka Zarządu
                  |___Oświadczenie majątkowe: zakończenie pełnienia funkcji Sekretarza
                        |___
|___Osoby wydające decyzje
      |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok - wyjaśnienia
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok
            |___oświadczenia majątkowe: za 2014 rok - wyjaśnienia
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2013 rok
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2012 rok - wyjaśnienia
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2012 rok
            |___Oświadczenia majątkowe za 2011 rok - wyjaśnienia
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2011 rok
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok - wyjaśnienia
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok
      |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty - Nadleśniczowie
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok - wyjaśnienia
|___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok - wyjaśnienia
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok - wyjaśnienia
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2013 rok - wyjaśnienia
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2013 rok
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2012 rok - wyjaśnienia
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2012 rok
      |___Oświadczenia majatkowe: za 2011 rok - wyjaśnienia
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2011 rok
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok - wyjaśnienia
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok
|___Oświadczenia dodatkowe
      |___Osoby składajace dodatkowe oświadczenia
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku - wyjaśnienia
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r. - wyjaśnienia
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku - wyjaśnienia
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
            |___Dodatkowe oświadczenia majatkowe złożone w 2013 roku
      |___Osoby składajace dodatkowe oświadczenia - wyjaśnienia
|___Druki oświadczeń