herb BIP - Starostwo Powiatowe w Bytowie

www.powiatbytowski.pl

Mapa biuletynu

Starostwo Powiatowe w Bytowie
|___Dane teleadresowe
|___Struktura organizacyjna
|___ Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego
Informacje
|___Archiwum poprzedniego BIP
|___Archiwum oświadczeń majątkowych
|___Petycje
      |___Wykaz petycji
            |___Petycje 2017
            |___Petycje 2016
|___Lobbing
      |___Zarządzenie starosty
      |___Informacje
|___Zamówienia publiczne
|___Licytacja pojazdów
      |___Regulamin przetargu ofert (09.11.2012)
      |___Regulamin licytacji
|___Opinie RIO
      |___Rok 2019
            |___
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
|___Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu
Organizacja działania Samorządu Powiatowego
|___Ustawa o Samorządzie Powiatowym
|___Ustawa o Pracownikach Samorządowych
|___Rejestr aktów prawa miejscowego
|___Statut
|___Regulamin Organizacyjny
|___Księga Jakości
      |___Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Bytowie
|___Kodeks Etyczny
      |___
Poradnik interesanta
|___Wydziały
      |___Biuro Rady i Zarządu Powiatu
      |___Wydział Organizacyjno - Prawny
      |___Wydział Finansowo - Budżetowy
      |___Wydział Komunikacji i Drogownictwa
            |___Wyrejestrowanie pojazdu (zgłoszenie sprzedaży, kasacja)
            |___Wydanie i cofanie zezwoleń ośrodkom prowadzącym szkolenie kierowców i kandydatów na kierowców
      |___Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
            |___Ekwiwalent za nieruchomości pozostawione poza granicą państwa w związku z wojną w 1939 roku
            |___Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne, wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego
            |___Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
            |___Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (rencistówki) lub gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
            |___Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
            |___Wywłaszczanie nieruchomości (dotyczy celów publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomości)
            |___Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów
      |___Wydział Archtektoniczno - Budowlany
            |___Podstawowe zadania Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
      |___Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
            |___Podstawowe zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
      |___Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
            |___Mapa aktywności organizacji pozarządowych
            |___Awans zawodowy nauczycieli
            |___Cofnięcie uprawnień szkoły publicznej
            |___Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej
            |___Kierowanie uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych
            |___Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
            |___Nadanie uprawnień szkoły publicznej
            |___Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
            |___Przyznawanie stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów
            |___Przyznawanie stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych
            |___Wykreślenie z ewidencji szkół niepublicznych
            |___Zezwolenie na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną
            |___Zgłoszenie i rejestracja szkoły lub placówki niepublicznej
            |___Rejestracja stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej
            |___Rejestracja uczniowskich klubów sportowych
            |___Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego
      |___Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych
            |___Podstawowe zadania Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych
            |___PFRON
      |___Wydział Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami
            |___Podstawowe zadania Wydziału Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami
      |___Biuro Audytu i Kontroli
      |___Powiatowy Rzecznik Konsumentów
            |___Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową
            |___Negatywne rozpatrzenie reklamacji na towar objęty gwarancją
            |___Reklamacja towaru / usługi niezgodnego z umową
|___Katalog Usług
|___Skargi i wnioski
      |___Harmonogram przyjęć interesantów w imieniu Starosty Bytowskiego
            |___Rok 2019
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( I kwartał 2013 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( IV kwartał 2012 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( III kwartał 2012 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( II kwartał 2012 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( I kwartał 2012 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( IV kwartał 2011 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( III kwartał 2011 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( II kwartał 2011 r.)
            |___Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (I kwartał 2011 r.)
|___Dla interesantów z trudnościami w komunikowaniu się
|___Ochrona danych osobowych
Nieodpłatna pomoc prawna
|___Przepisy prawne
      |___Ustawa o nieodpłanej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelkim oraz edukacji prawnej
|___Harmonogram pracy punktów
      |___Na rok 2019
      |___Na rok 2018
      |___Na rok 2017
      |___Na rok 2016
|___Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
      |___Na rok 2019
            |___Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową", prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2019 roku
      |___Na rok 2018
      |___Na rok 2017
      |___Na rok 2016
|___Edukacja prawna
|___Gdzie można uzyskać pomoc ?
Terenowy Punkt Paszportowy
|___Informacje
Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
|___Telefony alarmowe
|___Niezbędne informacje
|___Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości
      |___Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 - 2014
      |___Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015 - 2018
|___Protokoły i sprawozdania
      |___Sprawozdania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
      |___Protokoły z posiedzeń Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Inne dane udostępnione publicznie
|___Kontrola zarządcza
      |___Plan kontroli
            |___Plan kontroli na 2016 rok
            |___ Plan kontroli na 2015 rok
            |___Plan kontroli na 2014 rok
                  |___
            |___Plan kontroli na 2013 rok
            |___Plan kontroli na 2012 rok
            |___Plan kontroli na 2011 rok
      |___Sprawozdanie z wykonania planu kontroli
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
            |___Oświadczenie
|___Kontrole zewnętrzne
      |___Kontrole 2017
      |___Kontrole 2016
            |___Protokół kontroli problemowej realizacji zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Bytowie
            |___Protokół z kontroli dot. udzielania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
            |___Wystąpienie pokontrolne - prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015r. w wybranych rozdziałach oraz realizacja i wykorzystanie dochodów własnych, o których mowa w art 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
            |___Wystąpienie pokontrolne - Nieodpłatna Pomoc Prawna
            |___Wystąpienie pokontrolne - kwalifikacja wojskowa
      |___Kontrole 2015
            |___Wystąpienie pokontrolne - w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
            |___Wynik kontroli - kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
            |___Wystąpienie pokontrolne związane z prowadzeniem części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
            |___Wystąpienie pokontrolne przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
            |___Protokół kontroli z zakresu przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy
            |___Reealizacja projektu POKL pn. Młody biznes 4
            |___Realizacja projektu pn. "Pierwsze kroki młodego biznesu 3"
      |___Kontrole 2014
            |___Protokół z kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej
            |___Wystąpienie pokontrolne dot. prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego
            |___Protokół z kontroli dot. sprawdzenia zgodności prowadzenia powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjej i kartograficznej
            |___Protokół z kontoli dot. prawidłowości wydatkowania dotacji celowej na realizację projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Miastko-Wołcza Wielka - etap II
            |___Protokoły kontroli Archiwum
            |___Protokół kontroli w sprawie weryfikacji zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Pierwsze kroki młodego biznesu 2"
      |___Kontrole 2013
            |___Protokół kontroli w sprawie prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji grunków i stosowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego
            |___Protokół kontrooli w sprawie weryfikacji zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Licea równych szans"
            |___Protokół kontroli w spr. wydatkowania środków finansowych w zakresie szkoleń pracowniczych przeprowadzonych w 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie
            |___Protokół kontroli w sprawie realizacji zadań w 2012 r. w ramach dotacji celowej dot. prowadzenia powiatowej publicznej biblioteki zadania realizaowane przez Bibliotekę Miejską w Bytowie
            |___Protokół kontroli w sprawie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2012 r. w wybranych rozdz. i paragraf.
            |___Protokół kontroli w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego
            |___Protokół kontroli w sprawie dokonania oceny wprowadzonej organizacji ruchu w zakresie zgodności z obowiązujacymi przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
      |___Kontrole 2012
            |___Protokół kontroli w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności zwiazanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym
            |___Protokół kontroli Programu wyrównywania różnic między regionami II-Obszar D (SOSW Bytów)
            |___Protokół kontroli Programu wyrównywania różnic między regionami II-Obszar D (Gmina Lipnica i Czarna Dąbrówka)
            |___Protokół kontroli kompleksowej powiatu bytowskiego w starostwie Powiatowym w Bytowie oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
            |___Kontrola dot. sprawdzenia wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
                  |___Wystąpienie pokontrolne
            |___Kontrola dot. sprawdzenia wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację projektu pn. "Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - Etap I" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
            |___Kontrola dot. "Zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej"
                  |___
            |___Kontrola dot. gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Bytowskiego, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bytowie w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 23 listopada 2012r.
            |___Kontrola dot. prawidłowości wydatkowania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa w 2011 r w ramach Programu wieloletniego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia
                  |___
            |___Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dot. geodezji i kartografii oraz upoważnień imiennych wydawanych przez WINGiK w Gdańsku
            |___Kontrola dot. ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym
                  |___
            |___Kontrola dot. ustanawiania praw trwłego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa i wydawanie decyzji o wygaśnięciu tego praw na podst. ustawy o gospodarce nieruchomościami
                  |___
            |___Kontrola dot. realizacji projektu pt. Sprawnie działajca administracja w powiecie bytowskim dzięki wykwalifikowanej kadrze urządników samorządowych
            |___Kontrola dot. realizacji projektu pt. Pierwsze kroki młodego biznesu
            |___Kontrola dot. realizacji projektu pt. Licea równych szans
                  |___
            |___Kontrola dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim w 2012 r
            |___Kontrola dot. Prawidłowości i rzetelności obliczania skł. na ubez. społ. oraz innych skł. do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpiecz. społ. i ubezpiecz. zdrowot
                  |___
            |___Kontrola dot. powiązań budżetu Powiatu Bytowskiego z budżetem poństwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011r
            |___Kontrola Archiwum Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
      |___Kontrole 2011
            |___Kontrola dot. Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizacyjnych system ochrony zdrowia w 2010r
            |___Kontrola dot. Realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym oowiązku obrony RP i i w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej w Miastku
                  |___
            |___Kontrola dot. Realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym oowiązku obrony RP i i w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej w Bytowie
            |___Kontrola dot. realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa w 2010r
            |___Kontrola dot. projektu Poprawa jakości usług ratowniczych Szpitala Pow. Byt. poprzez wymianę specjalistycznych środków transportu sanitarnego -ambulansów typu S i P w Bytowie oraz P stacjonującego Miastku
                  |___
            |___Kontrola dot. projektu pn. Przebudowa ulic Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
            |___Kontrola dot. prawidłowości i zgodności z prawem wykorzystania śr. otrzymanych z BGK w formie pożyczek udzielonych na podst. ust. o pomocy publicznej i restrukturyzacji poblicznych zakładów opieki zdrowotnej
            |___Kontrola dot. legalności działań organu w spr. rozpatrywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane, aktów wykonawczych oraz KPA
            |___Kontrola Archiwum Zakładowego oraz Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
      |___Kontrole 2010
            |___Kontrola dot. zgodności prowadzenia kwalifikacji wojskowej z terminami określonymi w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej
                  |___
            |___Kontrola dot. zakresu przgotowań planów publicznej i niepublicznej służby zdrowia
                  |___
            |___Kontrola dot. zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, przestrzegania procedur przy wprowadzaniu zmian oraz prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
            |___Kontrola dot. zagadnień obrony cywilnej w urzędzie Starostwa Powiatowego w Bytowie
            |___Kontrola dot. zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo Wodne
            |___Kontrola dot. realizacji projektów; Przebudowa drogi powiatowej Miłocice-Łękinia oraz Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
            |___Kontrola dot. przestrzegania ogólnych zasad wymogów BHP na stanowiskach pracy
                  |___
            |___Kontrola dot. prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2009r. na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
            |___Kontrola dot. oceny organizacji i prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym
      |___Kontrole 2009
            |___Kontrola dot. zgodności rozstrzygania spraw z przepisami ustawy Prawo budowlane i KPA w okresie od dn. 01.01.2007r. do dn. 31.12.2008r
                  |___
            |___Kontrola dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej w latach 2005-2009(I półrocze)
            |___Kontrola dot. wyrażenia opinii o przystosowaniu ogółem 5 stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
                  |___
            |___Kontrola dot. realizacji projektu Stypendia - droga ku przyszłości
                  |___
            |___Kontrola dot. realizacji dochodów budżetu państwa z tyt. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2008r
            |___Kontrola dot. gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Bytowskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bytowie w okresie od dn. 03.08.2009r. do dn. 18.12.2009r
      |___Kontrola przeprowadzona w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bytowie w dniu 27 września 2011r
|___Audyt wewnętrzny
Rada i Zarząd Powiatu
|___Rada Powiatu
      |___Dane ogólne
      |___Skład Rady
      |___Składy Komisji Stałych
            |___Skład komisji Stałych VI kadencji
                  |___Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
                  |___Komisja Rewizyjna
                  |___Komisja Budżetu i Rozwoju
                  |___Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
            |___Skład komisji Stałych V kadencji
                  |___Komisja Budżetu
                  |___Komisja Rozwoju i Edukacji
                  |___Komisja Rewizyjna
                  |___Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
            |___Skład komisji Stałych IV kadencji
                  |___Komisja Rewizyjna
                  |___Komisja Rozwoju i Edukacji
                  |___Komisja Budżetu
                  |___Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
      |___Kluby Radnych
      |___Roczny plan pracy
            |___ Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___Terminy posiedzeń Rady i Komisji Stałych
            |___Terminy i plany posiedzeń Komisji Stałych VI kadencji
            |___Terminy posiedzeń sesji Rady Powiatu VI kadencji
            |___ Terminy i plany posiedzeń Komisji Stałych V kadencji
            |___Terminy posiedzeń sesji Rady Powiatu V kadencji
            |___Terminy sesji Rady Powiatu IV kadencji
                  |___ Rok 2014
                  |___Rok 2013
                  |___Rok 2012
                  |___Rok 2011
                  |___Rok 2010
            |___Terminy i plany posiedzeń Komisji Stałych
                  |___Rok 2012
                  |___Rok 2011
                  |___Rok 2010
                  |___Rok 2014
                  |___Rok 2013
      |___Uchwały Rady Powiatu
            |___Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023)
                  |___Rok 2019
                        |___ Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2019 rok z dnia 31.01.2019 IV sesji
                  |___Rok 2018
                        |___Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2018 rok z dnia 20.12.2018 III sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2018 rok z dnia 29.11.2018 II sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2018 rok z dnia 22.11.2018 I sesji
            |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018)
                  |___Rok 2018
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 25.10.2018 XXXVIII sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 27.09.2018 XXXVII sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 30.08.2018 XXXVI sesji
                        |___ Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 21.06.2018 XXXV sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 26.04.2018 XXXIV sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 15.03.2018 XXXII sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 25.01.2018 XXXI sesji
                  |___Rok 2017
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 21.12.2017 XXX sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 26.10.2017 XXIX sesji
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 14.09.2017 XXVIII sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 28.08.2017 XXVII sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 29.06.2017 XXVI sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 27.04.2017 XXV sesja
                        |___Uchwała Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 18.04.2017 XXIV sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 30.03.2017 XXIII sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 16.02.2017 XXII sesja
                  |___Rok 2016
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 15.12.2016. XXI sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 27.10.2016 r. XX sesja
                        |___ Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 1.09.2016 r. XIX sesja
                        |___ Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 05.07.2016 r. XVIII sesja
                        |___ Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 23.06.2016 r. XVII sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 30.05.2016 r. XVI sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 28.04.2016 r. XV sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 24.03.2016 r. XIV sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 28.01.2016 r. XIII sesja
                  |___Rok 2015
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 17.12.2015 r. XII sesja
                        |___ Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 29.10.2015 r. XI sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 24.09.2015 r. X sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 25.06.2015 r. IX sesja
                        |___ Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 30.04.2015 r. VIII sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 26.03.2015 r. VII sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 19.03.2015 r. VI sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 19.03.2015 r. V sesja
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 19.02.2015 r.
                  |___Rok 2014
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2014 rok z dnia 23.12.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2014 rok z dnia 11.12.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2014 rok z dnia 1.12.2014 r.
            |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014)
                  |___Rok 2014
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 13.11.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 30.10.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 25.09.2014 r.
                        |___ Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 18.06.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 24.04.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 27.03.2014 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 30.01.2014 r.
                  |___Rok 2013
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 19.12.2013 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 21.11.2013 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 26.09.2013 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 27.06.2013 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 23.05.2013 r.
                        |___ Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 25.04.2013 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 28.03.2013 r.
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 30.01.2013 r.
                  |___Rok 2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 13.12.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 25.10.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 27.09.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 21.06.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 19.04.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 22.03.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 16.02.2012
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 26.01.2012
                  |___Rok 2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 22.12.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 27.10.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 29.09.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 24.08.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 16.06.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 12.05.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 31.03.2011
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 03.02.2011
                  |___Rok 2010
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2010 rok z dnia 23.12.2010
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2010 rok z dnia 09.12.2010
                        |___Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2010 rok z dnia 30.11.2010
      |___Stanowiska Rady Powiatu
            |___Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2018 r.
            |___ Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2017 r.
            |___Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2016 r.
            |___ Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2013 r.
            |___Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2012 r.
            |___Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2011 r.
            |___Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2010 r.
      |___Projekty uchwał Rady
            |___VI kadencja Rady Powiatu Bytowskiego
                  |___Rok 2019
                        |___marzec
                        |___styczeń
                  |___Rok 2018
                        |___grudzień
                        |___listopad
            |___V kadencja Rady Powiatu Bytowskiego
                  |___Rok 2018
                        |___październik
                        |___wrzesień
                        |___sierpień
                        |___czerwiec
                        |___kwiecień
                        |___marzec
                        |___styczeń
                  |___Rok 2017
                        |___grudzień
                        |___październik
                        |___wrzesień
                        |___sierpień
                        |___czerwiec
                        |___kwiecień
                        |___marzec
                        |___luty
                  |___Rok 2016
                        |___grudzień
                        |___październik
                        |___wrzesień
                        |___lipiec
                        |___czerwiec
                        |___maj
                        |___kwiecień
                        |___marzec
                  |___Rok 2015
                        |___17 grudzień
                        |___29 październik
                        |___24 wrzesień
                        |___25 czerwiec
                        |___30 kwietnia
                        |___26 marzec
                        |___ 19 marzec, godz. 15:00
                        |___19 marzec, godz.9:00
                        |___19 luty
                  |___Rok 2014
                        |___grudzień
            |___Rok 2010
            |___Rok 2011
                  |___Luty
                  |___Marzec
                  |___Kwiecień
                  |___Maj
                  |___Czerwiec
                  |___Lipiec
                  |___Sierpień
                  |___Wrzesień
                  |___Październik
                  |___Listopad
                  |___Grudzień
            |___Rok 2012
                  |___grudzień
                  |___październik
                  |___Wrzesień
                  |___czerwiec
                  |___kwiecień
                  |___marzec
                  |___luty
                  |___styczeń
            |___Rok 2013
                  |___grudzień
                  |___listopad
                  |___wrzesień
                  |___czerwiec
                  |___maj
                  |___kwiecień
                  |___ marzec
                  |___styczeń
            |___ Rok 2014
                  |___listopad
                  |___październik
                  |___wrzesień
                  |___czerwiec
                  |___kwiecień
                  |___styczeń
                  |___marzec
      |___Materiały na sesję
            |___VI kadencja
                  |___Rok 2019
                        |___marzec
                        |___styczeń
                  |___Rok 2018
                        |___grudzień
            |___V kadencja
                  |___Rok 2018
                        |___październik
                        |___wrzesień
                        |___czerwiec
                        |___kwiecień
                        |___marzec
                        |___styczeń
                  |___Rok 2017
                        |___październik
                        |___wrzesień
                        |___czerwiec
                        |___kwiecień
                        |___marzec
                        |___luty
                  |___Rok 2016
                        |___grudzień
                        |___październik
                        |___wrzesień
                        |___czerwiec
                        |___kwiecień
                  |___Rok 2015
                        |___październik
                        |___wrzesień
                        |___czerwiec
                  |___Rok 2014
            |___Rok 2014
                  |___październik
                  |___wrzesień
                  |___czerwiec
                  |___kwiecień
            |___Rok 2013
                  |___listopad
                  |___wrzesień
                        |___Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp z o. o. za 2012 r.
                        |___Sprawozdanie PKS S.A. w Bytowie za 2012 r.
                  |___czerwiec
                  |___Kwiecień
                  |___Marzec
                  |___Styczeń
            |___Rok 2012
                  |___wrzesień
                        |___Sprawozdanie Finansowe Szpitala Powiatu Bytowskiego Spółka z o. o, rok 2011
                        |___Sprawozdanie Zarządu z działalności PKS Bytów S.A. za 2011 r.
                  |___czerwiec
                  |___kwiecień
                  |___marzec
                  |___styczeń
                  |___grudzień
                  |___październik
            |___Rok 2011
                  |___Luty 2011
                  |___Marzec 2011
                  |___Maj 2011
                  |___Czerwiec 2011
                  |___Lipiec 2011
                  |___Sierpień 2011
                  |___Wrzesień 2011
                  |___Październik 2011
                  |___Listopad 2011
                  |___Grudzień 2011
      |___Protokoły z sesji
            |___ Protokoły z sesji Rady Powiatu VI kadencji
                  |___Protokoły 2018 r.
                  |___Protokoły 2019 r.
            |___Protokoły z sesji Rady Powiatu V kadencji
                  |___ Protokoły - 2018 rok
                  |___ Protokoły - 2017 rok
                  |___Protokoły - 2016 r.
                  |___Protokoły - 2015 rok
                  |___ Protokoły - 2014 rok
            |___Protokoły z sesji Rady Powiatu IV kadencji
                  |___ Protokoły - 2014 rok
                  |___Protokoły - 2013 rok
                  |___Protokoły - 2012 rok
                  |___Protokoły - 2011 rok
                  |___Protokoły - 2010 rok
      |___Sprawozdania z prac komisji stałych
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2013
            |___2012
            |___2011
      |___ Protokoły z kontroli przeprowdzonych przez Komisję Rewizyjną V kadencji
      |___Protokoły z kontroli przeprowdzonych przez Komisję Rewizyjną IV kadencji
      |___Interpelacje i zapytania
            |___VI kadencja
|___Zarząd Powiatu
      |___Dane ogólne
      |___Skład Zarządu
      |___Roczny plan pracy
      |___Uchwały Zarządu
            |___Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 19.03.2019
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 12.03.2019
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 05.03.2019
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 28.02.2019
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 19.02.2019
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 12.02.2019
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 31.01.2019
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 22.01.2019
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 16.01.2019
            |___ Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2018 rok
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2018 rok z dnia 20.12.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2018 rok z dnia 11.12.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2018 rok z dnia 29.11.2018
            |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 22.11.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 15.11.2018
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 08.11.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 30.10.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 23.10.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 16.10.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 02.10.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 27.09.2018
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 20.09.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 18.09.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 10.09.2018
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 04.09.2018
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 30.08.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 28.08.2018
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 09.08.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 31.07.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 17.07.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 10.07.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 03.07.2018
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 28.06.2018
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 21.06.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 19.06.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 11.06.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 29.05.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 15.05.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 26.04.2018
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 17.04.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 29.03.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 22.03.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 15.03.2018
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 06.03.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 26.02.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 20.02.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 08.02.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 29.01.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 25.01.2018
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 16.01.2018
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 09.01.2018
            |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 21.12.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 19.12.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 12.12.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 05.12.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 28.11.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 21.11.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 14.11.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 09.11.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 26.10.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 23.10.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 16.10.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 10.10.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 05.10.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 28.09.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 19.09.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 12.09.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 05.09.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 29.08.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 16.08.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 08.08.2017
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 26.07.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 11.07.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 29.06.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 27.06.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 22.06.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 20.06.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 13.06.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 06.06.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 30.05.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 16.05.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 09.05.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 27.04.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 25.04.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 11.04.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 04.04.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 30.03.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 28.03.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 14.03.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 08.03.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 01.03.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 21.02.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 14.02.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 07.02.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 31.01.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 26.01.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 17.01.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 12.01.2017
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 03.01.2017
            |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 28.12.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 21.12.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 13.12.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 07.12.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 30.11.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 29.11.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 22.11.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 17.11.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 08.11.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 27.10.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 25.10.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 17.10.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 11.10.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 04.10.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 27.09.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 21.09.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 06.09.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 29.08.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 22.08.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 09.08.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 26.07.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 12.07.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 05.07.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 24.06.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 21.06.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 14.06.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 09.06.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 24.05.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 17.05.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 10.05.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 28.04.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 20.04.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 14.04.2016
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 12.04.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 05.04.2016
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 30.03.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 24.03.2016
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 21.03.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 08.03.2016
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 02.03.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 16.02.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 09.02.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 28.01.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 26.01.2016
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 19.01.2016
            |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 29.12.2015
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 17.12.2015
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 15.12.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 10.12.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 01.12.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 25.11.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 16.11.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 10.11.2015
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 29.10.2015
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 27.10.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 20.10.2015
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 15.10.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 06.10.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 29.09.2015
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 22.09.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 15.09.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 08.09.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 27.08.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 28.07.2015
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 16.07.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 07.07.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 30.06.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 23.06.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 16.06.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 09.06.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 26.05.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 12.05.2015
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 30.04.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 28.04.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 14.04.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 31.03.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 26.03.2015
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 17.03.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 11.03.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 19.02.2015
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 03.02.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 27.01.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 20.01.2015
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 13.01.2015
            |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2014 rok
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2014 rok z dnia 23.12.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2014 rok z dnia 16.12.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2014 rok z dnia 09.12.2014
            |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 25.11.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 14.11.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 30.10.2014
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 28.10.2014
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 21.10.2014
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 14.10.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 07.10.2014
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 25.09.2014
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 23.09.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 16.09.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 09.09.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 2.09.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 26.08.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 12.08.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 29.07.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 15.07.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 30.06.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 18.06.2014
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 10.06.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 27.05.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 20.05.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 13.05.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 06.05.2014
                  |___ Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 24.04.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 15.04.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 08.04.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 27.03.2014
                  |___Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 25.03.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 18.03.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 11.03.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 04.03.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 25.02.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 18.02.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 05.02.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 04.02.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 30.01.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 28.01.2014
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 21.01.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 14.01.2014
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 07.01.2014
            |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 30.12.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 19.12.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 17.12.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 10.12.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 03.12.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 26.11.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 19.11.2013
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 12.11.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 05.11.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 29.10.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 22.10.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 15.10.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 08.10.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 01.10.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 26.09.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 24.09.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 17.09.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 10.09.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 03.09.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 27.08.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 20.08.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 06.08.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 30.07.2013
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 16.07.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 09.07.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 02.07.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 27.06.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 25.06.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 18.06.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 11.06.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 04.06.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 29.05.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 21.05.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 14.05.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 07.05.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 25.04.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 23.04.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 17.04.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 10.04.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 28.03.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 26.03.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 19.03.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 12.03.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 05.03.2013
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 26.02.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 21.02.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 20.02.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 13.02.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 05.02.2013
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 31.01.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 22.01.2013
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 15.01.2013
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 08.01.2013
            |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 18.12.2012
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 12.12.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 04.12.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 27.11.2012
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 20.11.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 14.11.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 30.10.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 25.10.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 23.10.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 09.10.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 27.09.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 25.09.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 20.09.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 18.09.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 11.09.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 04.09.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 28.08.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 21.08.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 08.08.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 31.07.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 19.07.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 06.07.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 03.07.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 28.06.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 21.06.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 19.06.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 05.06.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 29.05.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 25.05.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 22.05.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 15.05.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 8.05.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 2.05.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 24.04.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 19.04.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 17.04.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 11.04.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 03.04.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 27.03.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 22.03.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 20.03.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 13.03.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 06.03.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 28.02.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 21.02.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 16.02.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 14.02.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 07.02.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 31.01.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 26.01.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 24.01.2012
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 17.01.2012
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 10.01.2012
            |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.12.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 20.12.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 13.12.2011
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 05.12.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 29.11.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.11.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 15.11.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 08.11.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 27.10.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 25.10.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 18.10.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 12.10.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 29.09.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 27.09.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 20.09.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 13.09.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 06.09.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 30.08.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 24.08.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 16.08.2011
                  |___ Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 02.08.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.07.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 12.07.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 28.06.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 13.06.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 07.06.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 31.05.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 24.05.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 17.05.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 04.05.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 28.04.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 19.04.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 12.04.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 31.03.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 29.03.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.03.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 15.03.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 08.03.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 01.03.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.02.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 15.02.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 01.02.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 25.01.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 20.01.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 11.01.2011
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 04.01.2011
            |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 30.12.2010
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 23.12.2010
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 21.12.2010
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 15.12.2010
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 14.12.2010
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 07.12.2010
                  |___Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 02.12.2010
      |___Porządki posiedzeń Zarządu
            |___Rok 2019
            |___Rok 2018 - VI kadencja
            |___Rok 2018
            |___ Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014 - V kadencja
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___Komunikaty z posiedzeń Zarządu
            |___Komunikaty z posiedzeń Zarządu - VI kadencja rok 2019
            |___Komunikaty z posiedzeń Zarządu - VI kadencja rok 2018
            |___ Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2018
            |___ Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2017
            |___ Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2016
            |___ Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2015
            |___ Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2014
            |___ Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2014
            |___Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2013
            |___Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2012
            |___Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2011
            |___Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2010
      |___Sprawozdania z pracy Zarządu
            |___Rok 2019
            |___Rok 2018 - VI kadencja
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014 - V kadencja
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___Stanowiska Zarządu Powiatu
      |___Sprawozdania
            |___Rok 2019
            |___Rok 2018
                  |___IV kwartał
                  |___III kwartał
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___Rok 2017
                  |___IV kwartał
                  |___III kwartał
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___Rok 2016
                  |___ IV kwartał
                  |___ III kwartał
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___Rok 2015
                  |___IV kwartał
                  |___III kwartał
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___Rok 2014
                  |___I kwartał
                  |___II kwartał
                  |___III kwartał
                  |___IV kwartał
            |___Rok 2013
                  |___I kwartał
                  |___II Kwartał
                  |___ III Kwartał
                  |___IV kwartał
            |___Rok 2012
                  |___III kwartał
                  |___ IV kwartał
      |___Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
                  |___
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
Polityka wewnętrzna
|___Zarządzenia Starosty
      |___Rok 2019
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
|___Rejestr porozumień
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
|___Programy
|___Porozumienia
      |___Porozumienie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawcy zamówienia na zakup energii elektrycznej czynnej
|___Regulaminy
      |___
|___Inwestycje
Wybory samorządowe
|___Wybory samorządowe 2010
|___Wybory samorządowe 2014
      |___Powiatowa Komisja Wyborcza w Bytowie
            |___
      |___Komunikaty Komisarza Wyborczego w Gdańsku
|___Wybory samorządowe 2018
      |___Wybory do Rady Powiatu - Zestawienia wyników głosowania i podział mandatów w okręgach wyborczych
      |___Powiatowa Komisja Wyborcza w Bytowie
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
|___Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
System informacji o środowisku
|___Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Rejestry, ewidencje, archiwa sposoby i zasady udostępniania danych
|___Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie
Powiatowe jednostki, służby, inspekcje, straże i spółki
|___Jednostki oświatowe
      |___Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie
      |___Zespół Szkół Ogólnokształcących w Miastku
      |___Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie
      |___Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
      |___Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bytowie
      |___Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tursku
      |___Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bytowie
      |___Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku
      |___Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Bytowie
      |___Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
      |___Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy
      |___Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
|___Jednostki organizacyjne
      |___Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
      |___Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
      |___Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
      |___Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
|___Służby, inspekcje, straże
      |___Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
      |___Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie
      |___Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytowie
      |___Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytowie
|___Spółki prawa handlowego
      |___Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
      |___Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
      |___Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Powiatu Bytowskiego
Ogłoszenia
|___Nabór pracowników
      |___Nabór pracowników do Starostwa Powiatowego w Bytowie
            |___Nabór na stanowisko ds. koordynacji projektu w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 18 marca 2019 r.)
                  |___
            |___Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (termin składania dokumentów: do 18 stycznia 2019 r.)
                  |___
            |___Nabór na stanowisko ds. współpracy i nadzoru nad organizacjami pozarządowymi i sportu w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (termin składania dokumentów: do 28 grudnia 2018 r.)
                  |___
            |___Nabór na stanowisko ds. ochrony gruntów rolnych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (termin składania dokumentów: do 4 października 2018 r.)
                  |___
            |___Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 1 października 2018 r.)
                  |___
            |___Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (termin składania dokumentów: do 6 września 2018 r.)
                  |___
            |___Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 30.03.2018 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa (termin składania dokumentów: do 15.02.2018 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. koordynacji projektu w Wydziale Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 07.11.2016 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 10.10.2016 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 23.09.2016 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. mapy numerycznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 15.09.2016 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: 05.09.2016 r.)
            |___Nabór na stanowisko ds. obsługi klienta zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: 11.07.2016 r.)
      |___Nabory na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych
            |___Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkus na kandydatów na stanowiska Dyrektorów: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku
            |___Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkus na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespolu Szkól Ogólnoksztalcących w Bytowie, ul. Gdańska 57,Poradni Psychologiczmo-Pedagogicznej w Miastku, ul. Mlodzieżowa 4a
            |___Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
            |___Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie / Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
            |___Nabór na stanowisko Dyrektora PCPR w Bytowie
            |___Nabór na stanowisko Dyrektora ZDP w Bytowie
      |___Regulamin naborów na wolne stanowiska urzędnicze
      |___>>> ... druki do pobrania ... <<<
            |___Druki - pozostałe stanowiska
            |___Druki - Geolog Powiatowy
            |___Druki - Przewodniczący ZUDP
      |___Ogłoszenie o naborze w PCEZ (20.12.2016)
      |___Rok 2012
            |___Stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (termin składania ofert 22.05.2012 r.)
            |___Stanowisko urzędnicze - Geolog Powiatowy (termin składania ofert 27.02.2012 r.)
      |___Ogłoszenie o naborze w PCEZ (30.11.2016)
      |___Rok 2011
            |___Stanowisko urzędnicze - Geolog Powiatowy (termin składania ofert 03.01.2012 r.)
                  |___
      |___Ogłoszenie o naborze w PCEZ (16.11.2016)
      |___Przydatne informacje instruktażowe
      |___Ogłoszenie o naborze w PCEZ
      |___Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (Uchwała Nr 171/525/2013 z dnia 15 października 2013)
|___Ogłoszenia wydziały
      |___Wydział Archtektoniczno - Budowlany
            |___Publiczny dostępny wykaz danych o zgłoszeniu budowy
            |___Spis kart informacyjnych dla decyzji/postanowień
            |___Spis kart informacyjnych dla wniosków o wydanie decyzji
      |___Wydział Architektoniczno - Budowlany (zadania dot. inwestycji i administrowania nieruchomościami)
            |___
      |___Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
      |___Wydział Finansowo - Budżetowy
      |___Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
            |___Informacje oraz dokumenty dla rzeczoznawców majątkowych
            |___Starosta Bytowski ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa stanowiące jeziora położone na terenie Powiatu Bytowskiego na okres 10 lat
            |___Starosta Bytowski ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa stanowiące jeziora położone na terenie Powiatu Bytowskiego na okres 10 lat
            |___Starosta Bytowski ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa stanowiące jeziora położone na terenie Powiatu Bytowskiego na okres 10 lat
            |___Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (przetarg ustny nieograniczony) obręb ewidencyjny Niezabyszewo, Łąkie, Modrzejewo
            |___Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetergowym - Bytów ul. Wolności 3
            |___Wykaz części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości - obręb Chotkowo, gmina Borzytuchom
            |___Wykaz części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej - obręb Mikorowo Leśnictwo
            |___Informacja o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych - obr. Miastko 83/3 dz. nr 61/4
            |___Wykaz części nieruchomości Powiatu Bytowskiego przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Bytów 101 dz. nr 151/5 przy ul. Domańskiego 2
            |___Wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - obręb Bytów-101
            |___Wykaz nieruchomości Powiatu Bytowskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia jej warunków zagopodarowania - Miastko 83/3 dz. 84/4
            |___Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - obręb Ugoszcz
            |___Informacja o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania - obręb Bożanka, gm. Trzebielino
      |___Wydział Komunikacji i Drogownictwa
            |___Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w Powiecie Bytowskim"
                  |___Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w Powiecie Bytowskim"
            |___Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg
                  |___Statystyka za IV kwartał 2018r
                  |___Statystyka za III kwartał 2018r
                  |___Statystyka za II kwartał 2018r
                  |___Statystyka za I kwartał 2018r
                  |___Statystyka za IV kwartał 2017r
                  |___Statystyka za III kwartał 2017r
                  |___Statystyka za II kwartał 2017r
                  |___Statystyka za I kwartał 2017r
                        |___WORD Bydgoszcz
                        |___ZORD Koszalin
                        |___MORD Nowy Sącz
                        |___WORD Słupsk
                  |___Statystyka za IV kwartał 2016 r.
                  |___Statystyka za III kwartał 2016 r.
                  |___Statystyka za II kwartał 2016 r.
                  |___Statystyka za I kwartał 2016r
                  |___Statystyka za II półrocze 2014 r.
                  |___Statystyka za I półrocze 2014 r.
                  |___Statystyka za II półrocze 2013 r.
                  |___Statystyka za I półrocze 2013r
            |___Petycja - Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k.
      |___Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
      |___Wydział Organizacyjno-Prawny
      |___Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych
            |___Konkurs ofert na wybór realizatora V edycji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)"
            |___Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku
            |___Konkurs ofert na wybór realizatora Programu szczepień przeciwko grypie w 2018 roku
            |___Konkurs ofert na wybór realizatora IV edycji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)"
            |___Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku
            |___III Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia"
            |___II Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia"
            |___Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia"
            |___Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w ramach organizowanego przez Powiat Bytowski programu profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego (19.06.2012)
                  |___
            |___ Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w ramach organizowanego przez Powiat Bytowski programu profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego (19.06.2012)
                  |___
            |___Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w ramach organizowanego przez Powiat Bytowski programu profilaktyki gruźlicy i raka płuc dla osób zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego (19.06.2012)
                  |___
            |___Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych powiatu bytowskiego (05.06.2012 r.)
                  |___
            |___Zarzad Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (26.01.2012 r.)
            |___Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania własnego powiatu w obszarze pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego
|___Biuro Rzeczy Znalezionych
Oświadczenia majątkowe
|___Rada i Zarząd Powiatu
      |___Radni Powiatu
            |___VI kadencja (2018-2023)
            |___V kadencja (2014-2018)
                  |___Oświadczenia majątkowe: na dwa miesiące przed upływem kadencji
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: rozpoczęcie kadencji - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: rozpoczęcie kadencji - objęcie stanowiska
            |___IV kadencja (2010-2014)
                  |___Oświadczenia majątkowe - na dwa miesiące przed upływem kadencji
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2013 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2013 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2012 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2012 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2011 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2011 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: rozpoczęcie kadencji - objęcie stanowiska
      |___Członkowie Zarządu, Skarbnik, Sekretarz Powiatu, Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających
            |___VI kadencja (2018-2023)
                  |___Oświadczenia majątkowe: objęcie stanowiska
            |___V kadencja (2014-2018)
                  |___oświadczenia majątkowe: odwołanie ze stanowiska
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: objęcie stanowiska
            |___IV kadencja (2010-2014)
                  |___Oświadczenie majątkowe: odwołanie ze stanowiska
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2013 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: ze 2012 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2011 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2011 rok
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok - wyjaśnienia
                  |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok
                  |___Oświadczenie majątkowe: objęcie stanowiska
            |___III kadencja (2006-2010)
                  |___Oświadczenie majątkowe: zakończenie pełnienia funkcji Członka Zarządu
                  |___Oświadczenie majątkowe: zakończenie pełnienia funkcji Sekretarza
                        |___
|___Osoby wydające decyzje
      |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok - wyjaśnienia
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok
            |___oświadczenia majątkowe: za 2014 rok - wyjaśnienia
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2013 rok
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2012 rok - wyjaśnienia
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2012 rok
            |___Oświadczenia majątkowe za 2011 rok - wyjaśnienia
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2011 rok
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok - wyjaśnienia
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok
      |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty - Nadleśniczowie
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok
            |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok - wyjaśnienia
|___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok - wyjaśnienia
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok - wyjaśnienia
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2013 rok - wyjaśnienia
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2013 rok
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2012 rok - wyjaśnienia
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2012 rok
      |___Oświadczenia majatkowe: za 2011 rok - wyjaśnienia
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2011 rok
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok - wyjaśnienia
      |___Oświadczenia majątkowe: za 2010 rok
|___Oświadczenia dodatkowe
      |___Osoby składajace dodatkowe oświadczenia
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku - wyjaśnienia
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r. - wyjaśnienia
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku - wyjaśnienia
            |___Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
            |___Dodatkowe oświadczenia majatkowe złożone w 2013 roku
      |___Osoby składajace dodatkowe oświadczenia - wyjaśnienia
|___Druki oświadczeń