Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Do podstawowego zakresu działania WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA należy w szczególności:

W  zakresie ochrony  środowiska – realizacja zadań z ustaw: prawo ochrony środowiska oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych m.in.:
    1) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu powiatowego programu ochrony środowiska oraz powiatowego planu gospodarki odpadami wraz z zaopiniowaniem  przez zarząd województwa oraz zarządy gmin z terenu powiatu oraz jego aktualizacja,
    2) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem, co 5 lat, map akustycznych na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska,
    3) przygotowywanie projektu uchwały rady powiatu o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,                   
    4) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem w drodze decyzji wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
    5) przyjmowanie od prowadzących instalację wyników pomiarów o wielkości emisji oraz prowadzenie spraw związanych z nakładaniem w drodze decyzji, na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
    6)przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko oraz prowadzenie spraw związanych z ustalaniem w drodze decyzji na prowadzącego instalację, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
    7) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pozwolenia zintegrowanego oraz na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
    8) prowadzenie spraw związanych z odmawianiem wydania pozwoleń emisyjnych oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących całych instalacji,
    9) prowadzenie spraw związanych z zobowiązywaniem prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
    10) przeprowadzanie postępowania kompensacyjnego prowadzącego do wydania pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza,
    11) prowadzenie spraw związanych z ograniczaniem lub zakazywaniem w drodze uchwały rady powiatu używania określonych jednostek pływających lub niektórych jej rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
    12) prowadzenie spraw związanych z systemem handlu uprawnieniami do emisji,               
    13) współdziałanie w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa, w tym współorganizowanie konkursów ekologicznych w szkołach.

W zakresie  gospodarki  wodnej - realizowanie zadań z ustawy prawo wodne, w tym m.in.
    1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem na zasadach określonych ustawą – Prawo wodne, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,
    2) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem linii brzegu dla wód z wyłączeniem dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,
    3) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem stref ochronnych ujęć wody obejmujących wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
    4) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem, w drodze decyzji, strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych,
    5) zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą dla urządzeń piętrzących i zbiorników wodnych,
    6) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem w drodze decyzji, o odszkodowaniu z budżetu powiatu, w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego na wskutek uzasadnionego interesu ludności,
    7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań,
    8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, stwierdzaniem wygaśnięcia, cofaniem lub ograniczaniem pozwoleń wodnoprawnych, oraz orzekaniem o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciel wody,
    9) dokonywanie co najmniej raz na 4 lata przeglądu ustaleń dla wydanych pozwoleń wodnoprawnych,
    10) zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą dla urządzeń piętrzących i zbiorników wodnych.

W zakresie gospodarki leśnej, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa śródlądowego:
    1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz współpraca z nadleśniczymi w zakresie powierzonych im zadań,   
    2) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, który w wyniku oddziaływania gazów i pyłów lub klęsk żywiołowych uległ uszkodzeniu,  
    3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu,
    4) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem opracowania uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,   
    5) prowadzenie postępowań dotyczących miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów  z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przyznanych z budżetu państwa do dnia 14 stycznia 2004 r,
    6) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych,
    7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem nakazów wykonania odłowu lub odstrzału
    8) prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,
    9) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
    w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy – naliczanie opłat za usunięcie, zwalnianie, rozkładanie na raty lub przesunięcie terminu płatności,
    10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na odstąpienie od zakazu płoszenia, chwytania,  przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
    11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,     
    12) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
    13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowę szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych oraz ustawianie tych narzędzi na wodach śródlądowych, żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
    14) rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb,
    15) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia Społecznej Straży Rybackiej,

W zakresie gospodarki odpadami:
    1) zbieranie i przetwarzanie danych niezbędnych do aktualizacji strony internetowej www.infoeko.pomorskie.pl,
    2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub odmową wydania pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
    3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących całych instalacji,
    4) opiniowanie projektu gminnego planu gospodarki odpadami,
    5) składanie co 2 lata, radzie powiatu sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami,
    6) zatwierdzanie lub odmawianie zatwierdzenia w drodze decyzji programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
    7) prowadzenie spraw związanych z wezwaniem wytwórcy odpadów niebezpiecznych do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy lub wstrzymaniem działalności wytwórcy odpadów w zakresie objętym programem gospodarki odpadami,
    8) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
    9) prowadzenie spraw związanych z wstrzymaniem działalności powodującej wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny ze złożoną informacją,
    10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń w drodze decyzji, dla posiadaczy odpadów na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zbieraniu lub transportu odpadów, poza przedsięwzięciami należącymi na mocy ustawy do kompetencji marszałka województwa,
    11) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na podstawie rozporządzenia właściwego ministra,
    12) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem w drodze decyzji instrukcji eksploatacji składowisk odpadów, poza przedsięwzięciami należącymi do kompetencji wojewody,
    13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody  na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
    14) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwolenia na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk,
    15) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, jeżeli mimo nałożonych obowiązków oddziałuje ono negatywnie na środowisko,
    16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub cofaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przez prowadzącego punkt zbierania i demontażu pojazdów.

W zakresie ochrony gruntów rolnych, melioracji i rolnictwa:  
    1) prowadzenie obserwacji oraz rejestrów terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach na których występują te ruchy,
    2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,
    3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o wymiarze należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz decyzji o zwrocie uiszczonej należności,
    4) prowadzenie spraw dotyczących przeprowadzenia rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, na cele rolnicze lub inne,
    5) prowadzenie spraw związanych z wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
    6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne w projektach planów miejscowych gmin,
    7) przygotowywanie projektów postanowień dotyczących uzgodnienia projektu planu miejscowego gmin w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
    8) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem w drodze postanowień projektów decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    9) współdziałanie w uzgadnianiu projektu decyzji o warunkach zabudowy,
    10) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem w drodze decyzji, zakresów i terminów wykonania utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przez właścicieli gruntów,
    11) nadzór i kontrola działalności spółek wodnych,
    12) występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru  wodnego,
    13) współdziałanie z organami inspekcji weterynaryjnej,
    14) zasięganie opinii izby rolniczej o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

W zakresie geologii:
    1) udzielania, cofania, stwierdzania wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczających 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m³ i działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,
    2) wydawania decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
    3) zawiadamiania o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej lub żądanie uzupełnienia i poprawienia dokumentacji,
    4) zawiadamiania przedsiębiorcy o przyjęciu bez zastrzeżeń dodatku do projektu zagospodarowania złoża oraz żądanie od przedsiębiorczy, zmiany lub uzupełnienia,  
    5) zmiana na wniosek lub z urzędu koncesji bez odszkodowania w przypadku istotnych zmian w projekcie zagospodarowania złoża, mających bezpośredni wpływ na warunki określone w koncesji,
    6) przyjmowania informacji o ilości wydobytej kopaliny wraz z kopią dowodów wpłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę,
    7) wydawania decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku jej wniesienia lub nie złożenia informacji o ilości wydobytej kopaliny;
    8) ustalania  opłat eksploatacyjnych prowadzącym  działalność wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem prawa,
    9) ustalania opłat za prowadzenie innej działalności aniżeli wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji,
    10) sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 03-01-2011 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2011 10:02