Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Do podstawowego zakresu działania WYDZIAŁU ROZWOJU I SPRAW SPOŁECZNYCH należy w szczególności:

W sprawach rozwoju powiatu:
1) realizowanie zadań o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o których mowa w ustawach: o narodowym planie rozwoju, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w szczególności: koordynowanie opracowywania strategii i programów wieloletnich o istotnym znaczeniu dla powiatu,
2) koordynowanie realizacji zadań strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu,
3) prowadzenie informacji o podmiotach gospodarczych działających na terenie powiatu oraz wolnych terenach do zagospodarowania,
4) inicjowanie i koordynowanie kontaktów oraz współpracy powiatu z województwem,
5) przygotowywanie, we współdziałaniu z właściwymi Wydziałami i obsługiwanie konwentów burmistrzów i wójtów oraz starostów, narad wojewódzkich i innych spotkań o problematyce wielowydziałowej,
6) opracowywanie i składanie wniosków do instytucji zarządzających, wdrażających albo zarządu województwa o dofinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych i Funduszu Spójności współfinansowanych z publicznych środków wspólnoty i środków krajowych,
7) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy pomocowych przy współudziale Wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
8) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektów w ramach programów pomocowych, o których mowa w pkt 8 oraz udzielanie pomocy w tym zakresie Wydziałom i jednostkom organizacyjnym powiatu,
9) nadzorowanie Powiatowego Urzędu Pracy – opiniowanie informacji i projektów uchwał, nadzorowanie realizacji budżetu i funduszy,
10) popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej.

W sprawach ochrony zdrowia - realizowanie zadań wynikających z ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo farmaceutyczne, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o państwowym ratownictwie medycznym, o państwowej inspekcji sanitarnej, a w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektów dokumentów, kształtujących politykę zdrowotną Powiatu Bytowskiego oraz monitorowanie realizacji tej polityki,
2) opracowywanie i uzgadnianie projektów rozwiązań systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu bytowskiego, przyjmowanych w „Wojewódzkim Planie Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych Województwa Pomorskiego” - w zakresie określonym ustawą o ratownictwie medycznym,
3) opracowywanie, uzgadnianie oraz bieżący nadzór nad realizacją rocznych „Planów programów zdrowotnych i działań z zakresu promocji zdrowia na terenie powiatu bytowskiego,
4) przygotowywanie i obsługa procedur wyłaniania realizatorów programów zdrowotnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia – finansowanych z budżetu Powiatu Bytowskiego,
5) opracowywanie i przedkładanie w ustalonych terminach sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji zadań dot. ochrony zdrowia - wymaganych przez organy powiatu lub instytucje zewnętrzne,
6) monitorowanie planowania i realizacji na terenie powiatu bytowskiego programów zdrowotnych, finansowanych ze środków zewnętrznych (np. przez NFZ),
7) monitorowanie realizacji na terenie powiatu bytowskiego programów zapisanych w Narodowym Programie Zdrowia oraz innych programów prozdrowotnych,
8) współdziałanie z Powiatowym i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawach dot. bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Bytowskiego,
9) monitorowanie rozmieszczenia i czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bytowskiego oraz wnioskowanie i opiniowanie zmian czasu pracy tych aptek,
10) współdziałanie z jednostkami i organami Powiatu Bytowskiego oraz zewnętrznymi instytucjami, działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia, w celu:
a) pozyskania środków na realizację  działań dot. ochrony zdrowia na terenie powiatu bytowskiego,
b) sprawnej realizacji w/w działań.
11) przygotowywanie propozycji sposobu załatwienia spraw ujętych we wnioskach i interpelacjach parlamentarzystów i radnych, a dot. problematyki ochrony zdrowia,
12) opracowywanie projektów aktów prawnych, stanowionych przez: Radę Powiatu Bytowskiego, Zarząd Powiatu Bytowskiego i Starostę Bytowskiego, dotyczących      problematyki ochrony zdrowia,
13) terminowe i należyte załatwianie skarg i wniosków dot. spraw z zakresu ochrony zdrowia na terenie powiatu Bytowskiego,
14) nadzór właścicielski nad Szpitalem Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o. w Bytowie,
15) przygotowywanie merytoryczne zgromadzeń wspólników Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie.

W zakresie spraw społecznych – wykonywanie zadań wynikających z ustaw: o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1) prowadzenie działań, związanych z pełnieniem przez Zarząd Powiatu Bytowskiego nadzoru nad:
a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie,
b) Zespołem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bytowie,
2) prowadzenie działań dot. realizacji zadań powiatu w zakresie określonym ustawą o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i aktami wykonawczymi do tej ustawy, związanych między innymi z wykorzystaniem środków PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,
3) udział w opracowaniu oraz monitorowanie realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”, a także wieloletnich i rocznych programów wynikających lub związanych z tą strategią, w szczególności - „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”,
4) opracowywanie i przedkładanie w ustalonych terminach sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji działań, objętych zadaniami dot. pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - wymaganych przez organy powiatu lub instytucje zewnętrzne,
5) współdziałanie z jednostkami i organami Powiatu Bytowskiego oraz zewnętrznymi instytucjami, działającymi w obszarze pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w celu:
a) pozyskania środków na realizację  działań dot. pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu bytowskiego,
b) sprawnej realizacji w/w działań,
6) przygotowanie propozycji sposobu załatwienia spraw, zawartych we  wnioskach i interpelacjach parlamentarzystów i radnych, a dot. spraw z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
7) opracowywanie projektów aktów prawnych stanowionych przez Radę Powiatu Bytowskiego, Zarząd Powiatu Bytowskiego i Starostę Bytowskiego, a dotyczących spraw z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
8) prowadzenie spraw związanych z działaniem Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
9) terminowe i należyte załatwianie skarg i wniosków dot. spraw z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 03-01-2011 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2011 10:50