Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/178/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Mariola Stobińska 2021-01-29 12:19:35
Uchwała Nr XXII/179/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2021 - dokument usunięty Mariola Stobińska 2021-01-29 12:17:07
Uchwała Nr XXII/175/2021 w sprawie określenia zadań, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku Mariola Stobińska 2021-01-29 12:16:35
Uchwała Nr XXII/179/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2021 - dokument usunięty Mariola Stobińska 2021-01-29 12:16:08
Uchwała Nr XXII/177/2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Mariola Stobińska 2021-01-29 12:13:10
Dotacje dla organizacji pozarządowych na 2021 r. przyznane Mirosław Jażdżewski 2021-01-29 12:12:27
Uchwała Nr XXII/177/2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Mariola Stobińska 2021-01-29 12:12:06
Uchwała Nr XXII/176/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego na rzecz Gminy Bytów Mariola Stobińska 2021-01-29 12:10:48
Uchwała Nr XXII/175/2021 w sprawie określenia zadań, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku Mariola Stobińska 2021-01-29 12:09:15
Uchwała Nr XXII/174/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie bytowskim na lata 2021 - 2027 Mariola Stobińska 2021-01-29 12:07:28
Uchwała Nr XXII/174/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie bytowskim na lata 2021 - 2027 Mariola Stobińska 2021-01-29 12:06:57
Uchwała Nr XXII/172/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bytowskim na lata 2021 - 2027 Mariola Stobińska 2021-01-29 12:01:12
Uchwała Nr XXII/173/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023 Mariola Stobińska 2021-01-29 12:00:27
Uchwała Nr XXII/172/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bytowskim na lata 2021 - 2027 Mariola Stobińska 2021-01-29 11:58:36
Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 28.01.2021 XXII sesji Mariola Stobińska 2021-01-29 11:38:40
Rok 2021 Mariola Stobińska 2021-01-29 11:35:05
- dokument usunięty Mariola Stobińska 2021-01-29 11:34:44
Rok 2021 Mariola Stobińska 2021-01-29 11:34:33
- dokument usunięty Mariola Stobińska 2021-01-29 11:34:13
Uchwała Nr 114/390/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2021 rok oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Dominika Breza 2021-01-29 11:00:53
AB-IA-W.6743.1.9.2020 - zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych i zmiany sposobu użytkowania poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na cele mieszkalne w miejscowość Udorpie, na działce o nr ewid. gruntu 235/4, obręb Udorpie Aneta Kerner 2021-01-29 11:00:32
Uchwała Nr 114/389/2021 w sprawie wyboru ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych w powiecie bytowskim wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku Dominika Breza 2021-01-29 10:59:23
Uchwała Nr 114/388/2021 w sprawie wyboru ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki w powiecie bytowskim wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku Dominika Breza 2021-01-29 10:57:04
Uchwała Nr 114/387/2021 w sprawie wyboru ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; nauki i edukacji; wspierania organizacji pozarządowych i ich działań w powiecie bytowskim wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku Dominika Breza 2021-01-29 10:51:05
Uchwała Nr 114/386/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w powiecie bytowskim w roku 2021 Dominika Breza 2021-01-29 10:49:37
Uchwała Nr 114/385/2021 w sprawie wyboru oferty na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w roku 2021 Dominika Breza 2021-01-29 10:48:12
Uchwała Nr 111/376/2021 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski Dominika Breza 2021-01-29 10:45:07
Uchwała Nr 111/377/2021 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski Dominika Breza 2021-01-29 10:44:54
Uchwała Nr 111/378/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bytowski za rok 2020 Dominika Breza 2021-01-29 10:43:10
Uchwała Nr 111/379/2021 w sprawie upoważnienia Starosty do wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Bytowskiego jako Wspólnika spółki Szpital Powiat Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie Dominika Breza 2021-01-29 10:43:00
Uchwała Nr 111/380/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki ewidencyjnej nr 403/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Lipnica, gmina Lipnica, na rzecz Powiatu Bytowskiego Dominika Breza 2021-01-29 10:42:47
Uchwała Nr 111/381/2021 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień niektórych wydatków między paragrafami w ramach działu dla jednostek organizacyjnych powiatu bytowskiego Dominika Breza 2021-01-29 10:42:34
Uchwała Nr 111/382/2021 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu bytowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Dominika Breza 2021-01-29 10:42:24
Uchwała Nr 111/383/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2021 rok oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Dominika Breza 2021-01-29 10:42:12
Uchwała Nr 110/375/2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2021 Dominika Breza 2021-01-29 10:41:51
Uchwała Nr 110/374/2021 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego na rzecz Gminy Studzienice Dominika Breza 2021-01-29 10:41:39
Uchwała Nr 112/384/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Bytowskiego w sprawie projektu pn. ?Razem w drodze Q przyszłości II? opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 Dominika Breza 2021-01-29 10:41:17
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 28.01.2021 Dominika Breza 2021-01-29 10:36:44
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego powiatu bytowskiego w 2021 r. Mirosław Jażdżewski 2021-01-29 09:51:13
Katalog usług Mirosław Jażdżewski 2021-01-28 13:54:43