Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r, Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r, Nr 260, poz. 2593 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki do wniosku:

1.Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

2.Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

3.Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a)wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b)dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c)dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d)uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

Opłaty:
Opłata skarbowa: - brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: - Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba odpowiedzialna: - Danuta Prondzińska
Nr pokoju – 215
Nr telefonu – (59) 822 8003, fax. (59) 822 8001
E-mail – edukacja@powiatbytowski.pl
Godziny przyjmowania:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek – piątek: 7.00-15.00

Jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów

Termin odpowiedzi:

1. Jeśli wniosek o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego wpłynął do 30 czerwca po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego wydaje się decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 sierpnia danego roku, jeśli wniosek wpłynął do 31 października decyzję wydaje się do 31 grudnia danego roku.

2. Powiadomienie nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.


Zakończenie sprawy:

Wydanie decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub decyzji odmownej.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie się od decyzji wnosi się do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24 , 80-853 Gdańsk, za pośrednictwem Starosty Bytowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi:

1. Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

2. Postępowanie egzaminacyjne zaczyna się od zbadania czy wniosek wpłynął w terminie, a następnie od analizy formalnej złożonej dokumentacji, załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

3.Złożony przez nauczyciela wniosek wraz z dokumentacją zostaje sprawdzony, z tej czynności sporządza się arkusz analizy formalnej. Gdy wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Starostwo Powiatowe zwraca się o uzupełnienie wniosku lub dokumentacji, wskazując braki formalne oraz określając termin ich uzupełnienia.

4. Kolejnym krokiem jest powołanie komisji egzaminacyjnej i powiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu egzaminu. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako jej przewodniczący, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel związku zawodowego wskazanego we wniosku.

6. Organ powołujący komisję egzaminacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów o specjalności zawodowej odpowiadającej typowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz specjalności zawodowej nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

7. Komisja egzaminacyjna podejmuję rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

8. Każdy z członków komisji ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10, na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

9. Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna uzyskanych punktów wynosi co najmniej 7.

10. Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 10-02-2011 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Jażdżewski 13-06-2012 10:42