herb BIP - Starostwo Powiatowe w Bytowie

www.powiatbytowski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 163/503/2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu ?Razem w drodze Q przyszłości? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rekomendowanego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 oraz udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w imieniu Powiatu Bytowskiego związanych z realizacją projektu Martyna Guzińska 2018-01-16 12:45:06
Uchwała Nr 163/502/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bytowski za rok 2017 Martyna Guzińska 2018-01-16 12:44:09
Uchwała Nr 163/501/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego na okres 3 lat Martyna Guzińska 2018-01-16 12:43:18
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 16.01.2018 Martyna Guzińska 2018-01-16 12:42:08
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 16.01.2018 r. Martyna Guzińska 2018-01-16 12:36:46
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu dn. 16.01.2018 r. Martyna Guzińska 2018-01-16 12:33:11
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu dn. 16.01.2018 r. Martyna Guzińska 2018-01-15 13:37:45
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu dn. 09.01.2018 r. Martyna Guzińska 2018-01-15 13:37:18
Rok 2018 Martyna Guzińska 2018-01-15 13:32:14
Plan posiedzeń komisji stałych rady Powiatu Bytowskiego na styczeń 2018 r. Mariola Stobińska 2018-01-15 10:19:50
Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (I kwartał 2018 r.) Justyna Kaminska 2018-01-11 09:50:18
Rok 2018 Justyna Kaminska 2018-01-11 09:48:15
Rok 2016 Justyna Kaminska 2018-01-11 09:47:56
Rok 2015 Justyna Kaminska 2018-01-11 09:47:51
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr 7/7 obr. Bochowo gmina Czarna Dąbrówka) Mirosław Jażdżewski 2018-01-11 09:24:51
Starosta Bytowski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej na terenie Powiatu Bytowskiego (dz. nr 32/12 obr. Żukówko, gm. Parchowo) Mirosław Jażdżewski 2018-01-11 09:24:01
Mirosław Jażdżewski 2018-01-11 09:00:12
OBWIESZCZENIE Starosty Bytowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Miastku? Elżbieta Kozieł 2018-01-10 15:04:31
WORD Słupsk Mirosław Jażdżewski 2018-01-10 14:54:10
Mirosław Jażdżewski 2018-01-10 14:53:10
Statystyka za IV kwartał 2017r Mirosław Jażdżewski 2018-01-10 14:53:04
Dostawa wraz z instalacją systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łaczności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego Mirosław Jażdżewski 2018-01-10 14:51:45
Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE prowadzonym w trybie zapytania o cenę Mirosław Jażdżewski 2018-01-10 14:50:23
AB.6740.A/36/2017 - Wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Budowa drogi gminnej nr 3914029 (po zmianie nr 148030G) w miejscowości Zawiat? na odcinku km 0+000.00 do km 0+617.30. Inwestycja będzie realizowana na terenie niżej wymienionych działek (z uwzględnieniem podziałów) oznaczonych nr ewid. gruntów: 125, 126 (126/1, 126/2), 138/9 (138/14), 147, 137/2, 137/12, 137/13, 135/12 obręb Otnoga, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. Irena Hrycyna 2018-01-10 11:58:06
Uchwała Nr 162/500/2018 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu bytowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Martyna Guzińska 2018-01-10 08:28:56
Uchwała Nr 162/499/2018 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień niektórych wydatków między paragrafami w ramach działu dla jednostek organizacyjnych powiatu bytowskiego Martyna Guzińska 2018-01-10 08:27:49
Uchwała Nr 162/498/2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018 Martyna Guzińska 2018-01-10 08:27:07
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 09.01.2018 Martyna Guzińska 2018-01-10 08:25:38
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok Martyna Guzińska 2018-01-10 08:24:43
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 09.01.2018 r. Martyna Guzińska 2018-01-10 08:24:20
Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2018 Martyna Guzińska 2018-01-10 08:23:21
Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Bytowskiego z dnia 09.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Martyna Guzińska 2018-01-10 08:21:58
Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Bytowskiego z dnia 09.01.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa Martyna Guzińska 2018-01-10 08:20:13
Rok 2018 Martyna Guzińska 2018-01-10 08:17:40
AB.6740.B/4/2018 - Pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "Tuchomie I" o mocy zainstalowanej do 1 MW, zaprojektowanej w miejscowości Tuchomko, na działce o nr ewid. gruntu 235/1 obręb Tuchomko, jednostka ewidencyjna Tuchomie. Aneta Kerner 2018-01-09 15:16:37
AB-IF-P.6743.1.11.2017 zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego wraz z lampami, zaprojektowano w miejscowości Struga na działkach o nr ewid. gruntu 431/14, 31/15, 431/11, 31/10, 31/9 obręb Żukówko, jednostka ewidencyjna Parchowo. Grażyna Syldatk 2018-01-09 08:43:48
AB-IA-T.6743.1.1.2018 - zgłosznie budowy linii kablowej nn 0,4 kV zaprojektowanej w miejscowości Tuchomie - ul. Pochyła, na działkach o nr ewid. gruntu 610/19, 610/18, 483/1, 591/3, 591/18 obręb Tuchomie, jednostka ewidencyjna Tuchomie. Aneta Kerner 2018-01-08 15:20:19
AB.6740.A/34/2017 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, przebudowę układu drogowego ul. Chojnickiej i Starochojnickiej, budowę i przebudowę sieci kd, ks, wody, telekomun. i elektr., budowy przyłączy: kd, ks, wody, telekomun. i elektr., rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, zaprojektowanych w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 109/2, 109/8, 109/5, 122, 110, 107, 111/8, 153/4, obręb 104 Bytów. Aneta Kerner 2018-01-08 12:44:12
AB.6740.A/35/2017 - Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 445/2016/M z dnia 18.11.2016 r. o pozwoleniu na budowę budynku handlowo-składowego branży budowlano-ogrodniczej z zewnętrznym ogrodem zimowym, pylonem reklamowym i niezbędną infrastrukturą, zaprojektowanych w Bytowie przy ul. Wybickiego na działce o nr 15/1, obręb 99 Bytów, zmienionej decyzją nr 180/2017/M z dnia 05.05.2017 r. Aneta Kerner 2018-01-08 11:44:55
AB.6740.B/3/2018 - Pozwolenie na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, zaprojektowanych w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 337/1, 337/4 i częściowo na działce o nr 540/1, obręb 102 Bytów. Aneta Kerner 2018-01-08 10:41:03