Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Do podstawowego zakresu działania WYDZIAŁU ORGANIZACYJNO - PRAWNEGO należy w szczególności:

 

 1. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
 1. opracowywanie projektów dokumentów ustalających organizację i zasady zarządzania,
  a w szczególności Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy oraz kontrolowanie ich realizacji,
 2. obsługa kancelaryjno – biurowa Starosty, Wicestarosty i etatowego członka Zarządu,
 3. organizacja obiegu dokumentów w Starostwie,
 4. prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty oraz zbioru porozumień dotyczących spraw powierzonych innym jednostkom,
 5. wykonywanie zadań związanych z wyborami,
 6. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 7. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 8. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
 9. prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 10. organizowanie szkoleń i doskonalenie zawodowe pracowników,
 11. prowadzenie archiwum Starostwa,
 12. prowadzenie spraw gospodarczych zapewniających techniczne i materialne warunki funkcjonowania Starostwa,
 13. prowadzenie całości spraw z zakresu informatyki i komputeryzacji, w tym administrowanie elektroniczną platformą usług administracji publicznej ePUAP,
 14. planowanie, przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrzne akty Zarządu i Starosty.

 

 1. W zakresie spraw obywatelskich - realizowanie zadań wynikających z ustaw: o cmentarzach i chowaniu zmarłych, kodeks cywilny, o repatriacji, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o rzeczach znalezionych, o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w tym m.in.:
 1. udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy,
 2. przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych oraz prowadzenie dalszego postępowania do czasu ich odbioru oraz likwidacja niepodjętych depozytów,
 3. organizowanie pomocy repatriantom w zakresie pokrycia kosztów remontu lokalu mieszkalnego i aktywizacji zawodowej,
 4. organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki
  o niepodległość,
 5. realizacja zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 1. W zakresie obsługi prawnej - zapewnienie obsługi prawnej Rady i Starostwa, zgodnie
  z postanowieniami ustawy o radcach prawnych, a w szczególności:
 1. nadzór właścicielski nad Szpitalem Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie 
  oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.,
 2. przygotowywanie merytoryczne zgromadzeń wspólników Szpitala Powiatu Bytowskiego
  Sp. z o.o. w Bytowie oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.,
 3. udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,
  w tym ich opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym,
 4. udzielanie wyjaśnień, sporządzanie opinii prawnych,
 5. uczestniczenie w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat,
 6. sprawowanie doradztwa prawnego w sprawach wynikających z funkcji właściciela, a także
  z funkcji organu założycielskiego,
 7. opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych,
 8. występowanie w charakterze pełnomocnika Starosty lub Powiatu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 9. współuczestniczenie w organizowaniu doskonalenia zawodowego pracowników,
 1. radcy prawni udzielają opinii na pisemny wniosek w sprawie wraz z propozycją rozstrzygnięcia  przez wnoszącego.
  1. W sprawach ochrony informacji niejawnych - wykonywanie zadań z ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:
 1. opracowywanie planów ochrony Starostwa oraz nadzorowanie ich realizacji,
 2. kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i procedur obiegu dokumentów,
 3. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz bieżące kontrolowanie zgodności funkcjonowania sieci lub systemów teleinformatycznych z wymaganiami bezpieczeństwa,
 4. prowadzenie kancelarii tajnej,
 5. prowadzenie spraw związanych ze zwykłym postępowaniem sprawdzającym i wydawaniem świadectw bezpieczeństwa oraz prowadzenie ewidencji wydanych „poświadczeń bezpieczeństwa” i upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
 6. prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. podejmowanie, w uzgodnieniu ze Starostą działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia zasad ochrony informacji niejawnych,
 8. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi, w tym dotyczących ich klasyfikacji, ewidencji, przechowywania, przetwarzania
  i udostępniania.
   
  1. W sprawach zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej - realizowanie zadań wynikających z ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o stanie klęski żywiołowej, o państwowym ratownictwie medycznym, o ochronie przeciwpożarowej, w tym m.in.:
 9.  z zakresu zarządzania kryzysowego:
 10. monitorowanie, planowanie, zapobieganie skutkom zagrożeń oraz ich usuwanie na terenie Powiatu,
 11. planowanie cywilne,
 12. organizacja, przygotowywanie i udział w szkoleniach i ćwiczeniach w ramach działania struktur zarządzania kryzysowego z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami,
 13. realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 14. zapewnienie funkcjonowania, dokumentowanie działań oraz obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych zespołów powoływanych przez Starostę w celu realizacji zadań zarządzania kryzysowego,
 15. organizowanie i kierowanie akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe oraz wnioskowanie
  o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania tych klęsk,
 16. współpracowanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi i instytucjami działającymi na obszarze Powiatu w tym ze służbami, inspekcjami, strażami i Wydziałami Starostwa
  w zakresie ograniczenia występowania zagrożeń,
 17. planowanie i koordynowanie realizacji procesu odbudowy po sytuacji kryzysowej;
 18. podejmowanie działań organizacyjnych na terenie powiatu, zmierzających do zapewnienia czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do zdarzenia,

2) z zakresu obrony cywilnej:

 1. wykonywanie zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
 2. kierowanie przygotowaniami i realizacją obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne na terenie Powiatu,
 3. utrzymywanie w stałej gotowości do działania systemu łączności telefonicznej i radiowej, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 4. nadzorowanie realizacji zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności
  w jednostkach samorządu terytorialnego i podmiotach gospodarczych,
 5. upowszechnianie obrony cywilnej oraz przygotowanie ludności do uczestnictwa
  w powszechnej samoobronie,
 6. prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej;

3) z zakresu obronności:

 1. opracowywanie planu Akcji Kurierskiej,
 2. organizowanie alarmowego uzupełniania sił zbrojnych,
 3. realizowanie zadań w zakresie przygotowywania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
 4. opracowywanie planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 5. opracowywanie planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Powiatu
  na potrzeby obronne państwa,
 6. opracowywanie zakresu działania Starostwa w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju,
 7. opracowywanie dokumentacji Stałego Dyżuru,
 8. opracowywanie planu przemieszczenia i funkcjonowania Starostwa na głównym stanowisku kierowania w zapasowym miejscu pracy,
 9. prowadzenie spraw wynikających z obowiązków państwa gospodarza,
 10. realizowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową,
 11. współpracowanie z terenowymi organami administracji wojskowej,
 12. reklamowanie pracowników i radnych będących żołnierzami rezerwy z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

4) z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, w tym:

 1. obsługa administracyjno – biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 2. współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie opracowywania i realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. występowanie do służb, inspekcji i straży o przedstawianie sprawozdań z działalności oraz planów działania oraz współdziałanie w zakresie zapobiegania zagrożeniom, monitorowania zagrożeń oraz usuwania ich skutków;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 23-12-2010 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Jażdżewski 15-09-2017 16:14