Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wymagane dokumenty:

- wniosek podpisany przez wnioskodawcę (załącznik nr 1 lub nr 2),
- umowa sprzedaży pojazdu (zgłoszenie sprzedaży) lub,
- zaświadczenie o przekazaniu pojazdu przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu pojazdów lub,
- zaświadczenie o przekazaniu pojazdu przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów lub,
- postanowienie o umorzeniu dochodzenia przez prokuraturę i oświadczenie o odpowiedzialności karnej (kradzież pojazdu) lub,
- zaświadczenie o zniszczeniu (kasacji) pojazdu za granicą lub,
- udokumentowaniu trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (warunkiem jest wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach),
- dowód rejestracyjny (kasacja),
- tablice rejestracyjne (kasacja),
- karta pojazdu, jeżeli była wydana (kasacja).

Opłaty skarbowe:

- 10 zł (w przypadku kasacji pojazdu)

Od dnia 1 stycznia 2007 r. zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Bytowie - pok. nr 28 lub Urzędu Miejskiego w Bytowie - pok. nr 42) lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego - nr konta, na który należy dokonywać przelewem zapłaty opłaty skarbowej na rzecz Urzędu Miejskiego w Bytowie:

34 1240 3783 1111 0000 4080 8633 Bank PEKAO SA I Oddział w Bytowie, ul. Bauera 3

Opłaty administracyjne:

Brak (bez opłat)

Miejsce złożenia, weryfikacji i odbioru dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Bytowie 77-100 Bytów ul. Domańskiego 2

pok. 101 tel (59) 822 80 02, lub w Oddziale Zamiejscowym Starostwa Powiatowego 77 - 200 Miastko ul. Grunwaldzka 1 pok. nr 53, tel. (59) 822 14 01

Zgodnie z instrukcją w sprawie rejestracji pojazdów wnioski o wyrejestrowanie wraz z dołączonymi dokumentami sprawdza się pod względem zgodności zawartych w nich danych właściciela pojazdu i pojazdu.

Na wniosku oznacza się datę wpływu wniosku.

Wnioski niekompletne są przyjmowane i zgodnie z art.50 KPA niezwłocznie wzywa się stronę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, iż niedotrzymanie terminu pozostawi sprawę bez rozpatrzenia.(Wzór wezwania załącznik nr 3 do zarządzenia).

Decyzję o kasacji pojazdów na wniosek właściciela wystawiane są w dniu złożenia wniosku natomiast decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu z urzędu po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o kasacji pojazdu od przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu. Wpisy do rejestrów dokonywane są niezwłocznie po zakończonej czynności.

Opłata za kasację pojazdu pobierana jest w dniu złożenia wniosku na dowód wpłaty (lub w znakach skarbowych).

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Bytowie
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
77-100 Bytów ul. Domańskiego 2, pok. nr 101 tel. (59) 822 80 02

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku za pośrednictwem Starosty.

Podstawa prawna:

Art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2007 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322).

Inne informacje:

A. Wyrejestrowania pojazdu dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza pojazdu.
B. Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

1. umowa sprzedaży
2. umowa zamiany
3. umowa darowizny
4. umowa o dożywociu
5. faktura VAT
6. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności

C. W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jako dowód własności wymagany do wyrejestrowania pojazdu rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
D. Jeżeli zbywcą pojazdu, o którym mowa w pkt. C jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
E. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
F. Wszystkie opłaty związane z wyrejestrowaniem pojazdów dokonywane są:

- Bytów - kasa starostwa - pokój 105
- Miastko - kasa Oddziału Zamiejscowego - pokój 55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 28-12-2010 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Jażdżewski 28-07-2016 13:32